Zarządzenie Nr Adm. 0210-40/20

Iława, dnia 15 czerwca 2020 r.

Adm. 0210-40/20

          

ZARZĄDZENIE NR Adm. 0210-40/20

PREZESA SĄDU REJONOWEGO W IŁAWIE

 

Działając na podstawie art. 22 § 1 pkt 1 i 54 § 2 ustawy z dnia 27 lipca 2020 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz.U.2020.365 j. t.) oraz art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r.  o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz.U.2019.1239 j. t.) w zw. z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 27 lutego 2020r. w sprawie zakażenia koronawirusem SARS CoV-2 (Dz.U.2020.325) i art. 207 § 1 Kodeksu pracy (Dz.U.2019.1040 j. t.).

zarządzam:

 

§ 1

zmianę § 1 Zarządzenia nr Adm. 0210-17/20 Prezesa Sądu Rejonowego w Iławie z dnia 24 marca 2020 r., który otrzymuje brzmienie:

„poddanie korespondencji przychodzącej do Sądu, zawierającej akta spraw, 24-godzinnej kwarantannie, otwieranie jej w środkach ochrony osobistej oraz oznaczenie prezentatą z datą wpływu do Sądu i datownikiem z datą przekazania do wydziałów i oddziałów, z wyłączeniem akt spraw:

  1. o zastosowanie, przedłużenie, uchylenie tymczasowego aresztowania;
  2. o umorzenie postępowania karnego i zastosowanie środka zabezpieczającego w postaci umieszczenia w zakładzie psychiatrycznym;
  3. o rozpoznanie w postępowaniu przyspieszonym;
  4. o przesłuchanie w przyjaznym pokoju (przesłuchanie w trybie art.185a, 185b, 185c k.p.k.);
  5. o zarządzenie kary pozbawienia wolności wobec sprawcy przemocy domowej w trybie art. 75 § 1a k.k;
  6. o zastosowanie środka detencyjnego w postaci umieszczenia cudzoziemca w strzeżonym ośrodku lub zastosowania wobec niego aresztu dla cudzoziemców,
  7. w których wykonywana jest kara pozbawienia wolności albo inna kara lub środek przymusu skutkujący pozbawieniem wolności, jeżeli rozstrzygnięcie sądu dotyczy zwolnienia osoby pozbawionej wolności z zakładu karnego albo aresztu śledczego albo jest niezbędne do wykonania takiej kary lub środka przymusu w tym zakładzie lub areszcie;”

 

§ 2

uchylenie Zarządzenia nr Adm. 0210-20/20 Prezesa Sądu Rejonowego w Iławie z dnia 25 marca 2020 r.

 

§ 3

umieszczenie treści zarządzenia na stronie internetowej oraz stronie intranetowej Sądu Rejonowego w Iławie;

 

§ 4

zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

                                                                                                                                         Prezes Sądu Rejonowego w Iławie

                                                                                                                                           Tytus Szymanek

Rejestr zmian dla: Zarządzenie Nr Adm. 0210-40/20

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Iławie
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Katarzyna Maruszewska
Dokument z dnia:
2020-06-15
Publikacja w dniu:
2020-06-15
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Iławie
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Katarzyna Maruszewska
Dokument z dnia:
2020-06-15
Publikacja w dniu:
2020-06-15
Opis zmiany:
b/d