Zarządzenie nr Adm. 0210-38/2020

Iława, dnia 20 maja 2020 r. 

Adm. 0210-38/20

 

ZARZĄDZENIE NR Adm. 0210-38/20

PREZESA I DYREKTORA SĄDU REJONOWEGO W IŁAWIE

z dnia 20 maja 2020 r. 

w sprawie zmiany Zarządzenia nr Adm. 0210-35/20 Prezesa i Dyrektora

Sądu Rejonowego w Iławie z dnia 18 maja 2020 r.

 

Na podstawie art. 22 § 1 pkt. 1 a i b, art. 31a § 1 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz.U.2020.365 t. j.), art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 5 grudnia  2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz.U.2019.1239  t. j.), w związku z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 27 lutego 2020 r. w sprawie zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2 (Dz.U.2020.325), art. 207 § 2 Kodeksu pracy (Dz.U.2019.1040 t. j.), w celu zapewnienia bezpieczeństwa pracownikom i interesantom Sądu Rejonowego w Iławie oraz zapewnienia należytego toku urzędowania Sądu,

 

zarządzamy:

 

I. wprowadzenie zmian w Zarządzeniu nr Adm. 0210-35/20 Prezesa i Dyrektora Sądu Rejonowego w Iławie z dnia 18 maja 2020 r. w ten sposób, że:

1. w § 2 ust. 1 pkt d) zastępuje się słowo „przepustki” słowem „karty wstępu”;

2. w § 2 ust. 3 po słowach: „do Biura Obsługi Interesantów” dodaje się: „Biura Podawczego”,

3. w § 5 dodaje się ust. 2 w brzmieniu: „2. Skargi administracyjne kierowane do Prezesa Sądu powinny być składane wyłącznie drogą elektroniczną lub na piśmie.”;

4. ponadto po § 5 dodaje się § 5a, 5b, oraz 5c w brzmieniu:

„§ 5a. 1. W budynku Sądu przebywać może wyłącznie osoba zdrowa, bez objawów sugerujących chorobę zakaźną. Nie mogą przebywać w budynku Sądu i uczestniczyć w rozprawach/posiedzeniach jawnych osoby, które są chore, przebywają z osobą odbywającą kwarantannę lub izolację w warunkach domowych, albo sami są objęci kwarantanną lub izolacją w warunkach domowych.

2. Osobom wchodzącym do budynku Sądu może być mierzona temperatura ciała.

3. Poruszanie się po budynku Sądu dopuszczalne jest jedynie w strefach bezpośrednio związanych z czynnościami, z powodu których wynikło stawiennictwo; wymagane jest osłonięcie nosa i ust oraz zachowanie odstępu minimum 2 m od innych osób.

4. Należy unikać tworzenia się skupisk ludzkich.

5. W toaletach nie należy używać suszarek nadmuchowych do rąk.

 

§ 5b. 1. Czekając na wejście na salę rozpraw powinno się zachować odstęp minimum 2 m oraz mieć zasłonięte usta i nos.

2. Przed wejściem na salę rozpraw należy zdezynfekować ręce.

3. Na rozprawę/posiedzenie jawne mogą wejść osoby z osłoną na usta i nos (maseczka jednorazowa lub wielokrotnego użytku, przyłbica w przypadku osób, które ze względów zdrowotnych nie mogą zakrywać ust i nosa maseczką). Osłonę twarzy można zdjąć, jeżeli tak zarządzi prowadzący rozprawę/posiedzenie jawne (szczególnie w celu potwierdzenia tożsamości).

4. Na sali rozpraw należy w taki sposób zająć miejsce, aby zachować odstęp minimum 2 m między osobami.

5. Zobowiązać Sędziów, Asesorów i Referendarzy do informowania pracowników Biura Obsługi Interesantów o ilości możliwych do wystawienia dla publiczności kart wstępu  na rozprawę/posiedzenie jawne, biorąc pod uwagę wymogi bezpieczeństwa zdrowotnego, tj. konieczność zachowania przez osoby odstępu 2 m.

 

§ 5c.  1. Wprowadza się ograniczenie liczby interesantów mogących jednocześnie przebywać w Czytelni akt do dwóch osób.

2. Akta spraw podlegają udostępnieniu po wcześniejszym zamówieniu telefonicznym lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.”;

 

II. zamieszczenie Zarządzenia na stronie internetowej, stronie intranetowej oraz drzwiach wejściowych do budynku Sądu Rejonowego w Iławie.

 

                                                         

                                                       Dyrektor Sądu Rejonowego w Iławie                                  Prezes Sądu Rejonowego w Iławie

                                                                Anna Katarzyna Stasiak                                                          Tytus Szymanek

Rejestr zmian dla: Zarządzenie nr Adm. 0210-38/2020

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Iławie
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Katarzyna Maruszewska
Dokument z dnia:
2020-05-20
Publikacja w dniu:
2020-05-20
Opis zmiany:
b/d