V Wydział Ksiąg Wieczystych

telefon 896445805

fax 896445855


Przewodniczący Wydziału - Tomasz Włas

Kierownik Sekretariatu - Agnieszka Dumkiewicz

 

Interesanci przyjmowani są przez sekretariat w godzinach urzędowania Sądu, a przez Przewodniczącego Wydziału codziennie w godz.13.00 do 14.30.

Kadra orzecznicza

referendarz Monika Skuza

referendarz Tomasz Włas

referendarz Jarosław Ręczkowski

referendarz Bartłomiej Czeszejko

 

Właściwość rzeczowa


V WYDZIAŁ KSIĄG WIECZYSTYCH SĄDU REJONOWEGO W IŁAWIE OBJĘTY JEST SYSTEMEM ELEKTRONICZNYM ZAKŁADANIA I PROWADZENIA KSIĄG WIECZYSTYCH NKW (Nowa Księga Wieczysta) OD DNIA 01.04.2006R.


W związku z powyższym wnioski do Wydziału Ksiąg Wieczystych winny być składane na urzędowych formularzach dostępnych w tut.Wydziale oraz na stronie internetowej ministerstwa www.ms.gov.pl

Odpis z księgi wieczystej można uzyskać w każdym wydziale objętym systemem informatycznym NKW (Nowa Księga Wieczysta).


W Wydziale Ksiąg Wieczystych rozpoznawane są sprawy:

 • O założenie księgi wieczystej dla nieruchomości ( wpis prawa własności, użytkowania wieczystego, spółdzielczego prawa do lokalu , odrębnej własności lokalu ).
 • O wpis ograniczonych praw rzeczowych ( w szczególności hipotek, służebności osobistych, gruntowych).
 • O wpis praw osobistych i roszczeń.


Obowiązujące opłaty sądowe stałe:

 • 200 zł - za wniosek o wpis w ksiądze wieczystej własności, użytkowania wieczystego lub ograniczonego prawa rzeczowego, chyba że przepis szczególny stanowi inaczej,
 • 60 zł - za wniosek o założenie księgi wieczystej.
  Od wniosków o wykreślenie wpisów pobiera się połowę opłaty pobranej od wniosku o wpis.
 • Skarga na czynności referendarza - odpowiada wysokości opłaty od wniosku o wydanie tego orzeczenia , nie więcej niż 100 zł.
  Wnioski o odpisy z ksiąg wieczystych składa się również na formularzach urzędowych.
 • Opłata sądowa od wniosku o odpis zwykły z księgi wieczystej wynosi 30 zł za 1 egz. płatna gotówką w kasie sądu.

 

 

Rejestr zmian dla: V Wydział Ksiąg Wieczystych

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Iławie
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Norbert Paweł Engler
Dokument z dnia:
2019-03-14
Publikacja w dniu:
2019-03-14
Opis zmiany:
Dodanie referendarza B. Czeszejko
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Iławie
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Robert Janiszewski
Dokument z dnia:
2018-11-05
Publikacja w dniu:
2018-11-05
Opis zmiany:
przeniesienie referendarza
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Iławie
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Robert Janiszewski
Dokument z dnia:
2018-03-30
Publikacja w dniu:
2018-03-30
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Iławie
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Robert Janiszewski
Dokument z dnia:
2018-03-27
Publikacja w dniu:
2018-03-27
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Iławie
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Robert Janiszewski
Dokument z dnia:
2018-03-26
Publikacja w dniu:
2018-03-26
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Iławie
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Robert Janiszewski
Dokument z dnia:
2018-03-21
Publikacja w dniu:
2018-03-21
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Iławie
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Robert Janiszewski
Dokument z dnia:
2018-03-21
Publikacja w dniu:
2018-03-21
Opis zmiany:
b/d