Regulamin monitoringu wizyjnego

Informacja o monitoringu wizyjnym funkcjonującym

w Sądzie Rejonowym w Iławie

 

  1. Monitoring wizyjny prowadzony jest przez Sąd Rejonowy w Iławie z siedzibą przy ul. Mikołaja Kopernika 4B, 14 -200 Iława.
  2. Monitoringiem wizyjnym objęte są następujące obszary budynku przy ul. Mikołaja Kopernika 4B, 14-200 Iława:
    1. wejścia do budynku, korytarze i klatki schodowe wewnątrz budynku,
    2. pomieszczenia, w których odbywa się przetwarzanie danych wymagające ciągłego monitorowania, np. Biuro Obsługi Interesantów, Czytelnia akt, Czytelnia akt V Wydziału Ksiąg Wieczystych, Biuro podawcze, Biuro podawcze V Wydziału Ksiąg Wieczystych, pomieszczenie A128 tj. pokój posiedzeń pojednawczych  i postępowań wyjaśniających.  
    3. oraz bezpośrednia okolica budynku Sądu.
  3. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE  2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) informujemy:

a)      Administratorem Państwa danych osobowych pochodzących z monitoringu wizyjnego są: odpowiednio Prezes lub Dyrektor Sądu Rejonowego w Iławie (z siedzibą przy ul. Mikołaja Kopernika 4B, 14-200 Iława), w zakresie realizowanych zadań,

b)      Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest pod adresem do korespondencji: Sąd Rejonowy w Iławie, ul. Mikołaja Kopernika 4B, 14-200 Iława lub adresem e-mail: iod@ilawa.sr.gov.pl. 

c)      Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa   i porządku publicznego oraz ochrony osób i mienia na podstawie: art.54§2 Ustawy z dnia 27 lipca 2001 roku - Prawo o ustroju sądów powszechnych (tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 52 z późn. zm.), art.22²§1 Ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (tj. Dz.U. z 2019 r. poz.1040), Ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym (tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 1302).

d)      Dane osobowe mogą być udostępnione wyłącznie organom lub podmiotom upoważnionym na podstawie odrębnych przepisów lub podmiotom przetwarzającym dane w imieniu administratora danych.

e)      Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

f)       Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (dane kontaktowe dostępne na stronie: https://uodo.gov.pl/), jeśli Państwa zdaniem przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO lub inne przepisy w zakresie ochrony danych osobowych. 

g)      Prawo dostępu do danych realizowane jest na zasadach określonych w Regulaminie Funkcjonowania Monitoringu Wizyjnego w Sądzie Rejonowym w Iławie (dostępnym na stronie internetowej sądu www.ilawa.sr.gov.pl w zakładce „Ochrona danych osobowych” i w budynku Sądu) i ograniczone jest do zabezpieczenia kopii zapisu obrazu na wniosek osoby, której dane dotyczą kierowany do Prezesa Sądu Rejonowego w Iławie i wydania wyłącznie uprawnionym organom.

h)      Dane udostępnione przez Państwa nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji oraz profilowaniu.

i)       Państwa dane osobowe są zarejestrowane w formie elektronicznej wyłącznie  w postaci obrazu i będą przechowywane od dnia zarejestrowania przez okres: do 21 dni, jeżeli zapis pochodzi z kamer umieszczonych w budynku Sądu (korytarze i klatki schodowe wewnątrz budynku, pomieszczenia, w których odbywa się przetwarzanie danych wymagające ciągłego monitorowania, np. Biuro Obsługi Interesantów, Czytelnia akt, Czytelnia akt V Wydziału Ksiąg Wieczystych, Biuro podawcze, Biuro podawcze V Wydziału Ksiąg Wieczystych, pomieszczenie A128 tj. pokój posiedzeń pojednawczych i postępowań wyjaśniających), do 7 dni, jeżeli zapis pochodzi z pozostałych kamer począwszy od dnia utrwalenia, a w przypadku, gdy nagranie jest lub może być dowodem w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów prawa -  do czasu prawomocnego zakończenia postępowania.

 

Rejestr zmian dla: Regulamin monitoringu wizyjnego

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Iławie
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Rafał Abramczyk
Dokument z dnia:
2019-10-16
Publikacja w dniu:
2019-10-16
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Iławie
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Rafał Abramczyk
Dokument z dnia:
2019-10-16
Publikacja w dniu:
2019-10-16
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Iławie
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Rafał Abramczyk
Dokument z dnia:
2019-10-16
Publikacja w dniu:
2019-10-16
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Iławie
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Rafał Abramczyk
Dokument z dnia:
2019-10-16
Publikacja w dniu:
2019-10-16
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Iławie
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Rafał Abramczyk
Dokument z dnia:
2019-10-16
Publikacja w dniu:
2019-10-16
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Iławie
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Rafał Abramczyk
Dokument z dnia:
2019-10-16
Publikacja w dniu:
2019-10-16
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Iławie
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Rafał Abramczyk
Dokument z dnia:
2019-10-16
Publikacja w dniu:
2019-10-16
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Iławie
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Rafał Abramczyk
Dokument z dnia:
2019-10-16
Publikacja w dniu:
2019-10-16
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Iławie
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Rafał Abramczyk
Dokument z dnia:
2019-10-16
Publikacja w dniu:
2019-10-16
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Iławie
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Rafał Abramczyk
Dokument z dnia:
2019-10-08
Publikacja w dniu:
2019-10-08
Opis zmiany:
b/d