Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego

PONOWNE WYKORZYSTYWANIE INFORMACJI SEKTORA PUBLICZNEGO

Każdemu przysługuje prawo do ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego na zasadach i w trybie określonych w Ustawie z dnia 25 lutego 2016 r. o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego (Dz.U.2019.1446 j.t.).

Ponownemu wykorzystaniu podlega informacja publiczna:

 1. udostępniona na stronie internetowej Sądu Rejonowego w Iławie w Biuletynie Informacji

Publicznej (BIP),

 1. udostępniona w inny sposób, aniżeli określony w pkt 1 (np.: wywieszenie informacji publicznej w budynku Sądu Rejonowego w Iławie),
 2. przekazana na wniosek o ponowne wykorzystanie informacji publicznej.

Wniosek o ponowne wykorzystywanie wnosi się w przypadkach, gdy informacja sektora publicznego:

 1. nie została udostępniona w BIP,
 2. została udostępniona w sposób inny niż określony w pkt 1 i nie zostały określone warunki ponownego wykorzystywania lub opłaty za ponowne wykorzystywanie albo nie poinformowano o braku takich warunków lub opłat,
 3. będzie wykorzystywana na warunkach innych niż zostały dla tej informacji określone,
 4. została udostępniona lub przekazana na podstawie innych ustaw określających zasady i tryb dostępu do informacji będących informacjami sektora publicznego.

Wypełniony wniosek można przesłać:

 1. pocztą elektroniczną na adres: sekretariat@ilawa.sr.gov.pl,
 2. za pośrednictwem Elektronicznej Skrzynki Podawczej (ePUAP),
 3. pocztą na adres: Sąd Rejonowy w Iławie, ul. Mikołaja Kopernika 4B, 14- 200 Iława.

Wyłączenie odpowiedzialności

Sąd Rejonowy w Iławie nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystywanie udostępnionej lub przekazanej informacji publicznej z pominięciem warunków, o których mowa w powyżej oraz za ponowne wykorzystywanie udostępnionej lub przekazanej informacji publicznej w sposób naruszający obowiązujący porządek prawny.

Warunki ponownego wykorzystywania informacji publicznej.

Podmiot ponownie wykorzystujący informację publiczną zawartą na stronie BIP Sądu Rejonowego w Iławie zobowiązany jest do:

 1. informowania o źródle jej pozyskania poprzez podanie pełnej nazwy Sądu Rejonowego w Iławie a także dacie wytworzenia informacji przez Sąd Rejonowy w Iławie i pozyskania jej przez użytkownika,
 2. przestrzegania obowiązku dalszego udostępniania innym użytkownikom informacji w pierwotnie pozyskanej formie,
 3. jeśli pozyskana treść informacji będzie modyfikowana, należy zamieścić adnotację o tym, że uzyskana informacja została przetworzona w procesie ponownego wykorzystywania, tak, więc, o ile podmiot wykorzystujący informację redaguje a następnie dodaje tezy do orzeczeń sądowych zobowiązany jest do wskazania tego faktu,
 4. jeżeli treść pozyskanej informacji lub jej fragment ma stanowić część całości, należy ją zamieścić w tekście w formie cytatu, z przypisem informującym o źródle pochodzenia,
 5. podmiot powtórnie wykorzystujący informację publiczną w postaci orzeczenia sądowego jest zobowiązany do wskazania, czy wykorzystuje je w całości czy we fragmentach, a jeżeli tak to, w jakich (np. uzasadnienie faktyczne lub uzasadnienie prawne orzeczenia sądowego) oraz do podania daty jego wydania, siedziby sądu i sygnatury akt sprawy,
 6. poinformowania, iż Sąd Rejonowy w Iławie nie ponosi odpowiedzialności za jej przetworzenie, dalsze udostępnianie i wykorzystywanie.

Opłata za udostępnienie informacji publicznej w celu ponownego wykorzystywania

Udostępnienie informacji publicznych w celu ponownego wykorzystania jest bezpłatne. Prezes Sądu Rejonowego w Iławie może jednak nałożyć opłatę za udostępnienie informacji publicznej w celu ponownego wykorzystania, jeżeli przygotowanie informacji publicznej w sposób wskazany we wniosku wymaga poniesienia dodatkowych kosztów albo wniosek o ponowne wykorzystanie informacji publicznej jest nietypowy.

W takim przypadku Prezes Sądu Rejonowego w Iławie przedstawia wnioskodawcy ofertę określającą warunki ponownego wykorzystywania żądanych informacji publicznych oraz opłaty z tym związane. Przy ustalaniu ww. kosztów brane są pod uwagę następujące czynniki:

 1. stawka godzinowa wynagrodzenia pracownika oddelegowanego do przygotowania informacji zgodnie wnioskiem,
 2. koszt materiałów zużytych w celu przygotowania informacji zgodnie z żądaniem zawartym we wniosku (m.in: kserokopii, wydruków, nośników informacji),
 3. należności związanych z dostarczeniem informacji żądanych we wniosku.

Odmowa ponownego wykorzystania informacji.

Odmowa ponownego wykorzystywania informacji następuje w przypadku:

 1. gdy dostęp do informacji podlega ograniczeniom, o których mowa w art. 5 Ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej lub w przepisach odrębnych ustaw (m. in. ze względu na ochronę informacji niejawnych oraz innych tajemnic ustawowo chronionych, prywatność osoby fizycznej lub tajemnicę przedsiębiorcy) — ograniczenie to nie dotyczy informacji o osobach pełniących funkcje publiczne, mających związek z pełnieniem tych funkcji, w tym o warunkach powierzenia i wykonywania funkcji, oraz przypadku, gdy osoba fizyczna lub przedsiębiorca rezygnują z przysługującego im prawa,
 2. gdy ponowne wykorzystywanie informacji publicznej naruszy prawa własności intelektualnej przysługujące podmiotom trzecim,
 3. gdy wniosek dotyczy opracowania, w szczególności przetworzenia informacji publicznej w celu ponownego jej wykorzystania i dostarczania z nich wyciągów, które spowodują konieczność podjęcia nieproporcjonalnych działań przekraczających proste czynności.

Odmowa ponownego wykorzystywania informacji następuje w drodze decyzji.

Środki prawne przysługujące w przypadku odmowy przekazania informacji publicznej w celu ponownego wykorzystywania, określenia warunków ponownego wykorzystywania lub wysokości opłaty:

Wnioskodawca, który otrzymał ofertę zawierającą warunki ponownego wykorzystywania informacji publicznej, a także wysokość opłat za ponowne wykorzystywanie informacji publicznej może w terminie 14 dni od dnia otrzymania oferty, złożyć sprzeciw z powodu naruszenia przepisów ustawy. W przypadku otrzymania sprzeciwu Prezes Sądu Rejonowego w Iławie w drodze decyzji, rozstrzyga o warunkach ponownego wykorzystywania informacji publicznej lub o wysokości opłat.

Od decyzji Prezesa Sądu Rejonowego w Iławie, wydanej w następstwie rozpatrzenia wniosku o ponowne wykorzystywanie informacji przysługuje odwołanie do Prezesa Sądu Okręgowego w Elblągu w terminie 14 dni, które złożyć należy za pośrednictwem Prezesa Sądu Rejonowego w Iławie.

Od decyzji wydanej przez Prezesa Sądu Okręgowego w Elblągu przysługuje skarga do sądu administracyjnego, w terminie 30 dni od daty otrzymania decyzji. Do skarg rozpoznawanych w postępowaniach o ponowne wykorzystywanie informacji stosuje się przepisy ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 roku Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tekst jedn. Dz.U.2018.1302 j.t. ze zm.) z tym, że:

 przekazanie akt i odpowiedzi na skargę następuje w terminie 15 dni od dnia otrzymania skargi,  - skargę rozpatruje się w terminie 30 dni od dnia otrzymania akt wraz z odpowiedzią na skargę.

Rejestr zmian dla: Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Iławie
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Norbert Paweł Engler
Dokument z dnia:
2019-12-04
Publikacja w dniu:
2019-12-04
Opis zmiany:
Dodanie treści
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Iławie
Wytworzył:
admin
Opublikował:
Norbert Paweł Engler
Dokument z dnia:
2019-12-04
Publikacja w dniu:
2019-12-04
Opis zmiany:
Dodanie grupy