Podstawa prawna i właściwość miejscowa

 

Sąd Rejonowy w Iławie został powołany do działania z dniem 01 stycznia 1951 r. na podstawie §4 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 27 listopada 1950 roku o dostosowaniu sądów powszechnych do nowych przepisów i zniesieniu sądów zbędnych (Dz.U. 1950 nr 54 poz. 496).

Sąd Rejonowy w Iławie jest jednostką organizacyjną Skarbu Państwa. Jest sądem powszechnym, który sprawuje wymiar sprawiedliwości zgodnie z Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 roku.

Organizację oraz zasady funkcjonowania sądu określają następujące akty prawne:

  1. Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych,
  2. Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia siedzib i obszarów właściwości sądów apelacyjnych, sądów okręgowych i sądów rejonowych oraz zakresu rozpoznawanych przez nie spraw
  3. Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 czerwca 2019 r. Regulamin Urzędowania Sądów Powszechnych,
  4. Zarządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 19 czerwca 2019 r. w sprawie organizacji i zakresu działania sekretariatów sądowych oraz innych działów administracji sądowej.

Sąd Rejonowy w Iławie znajduję się w obszarze działania Sądu Okręgowego w Elblągu oraz Sądu Apelacyjnego w Gdańsku.

Siedziba Sądu Rejonowego w Iławie mieści się w Iławie przy ul. M. Kopernika 4B.

Właściwość miejscowa Sądu obejmuje obszar: dla miast Iława i Lubawa oraz gmin: Iława, Kisielice, Lubawa, Susz i Zalewo oraz do rozpoznawania spraw z zakresu prawa: cywilnego, rodzinnego i opiekuńczego, karnego, a także do prowadzenia ksiąg wieczystych.

Rejestr zmian dla: Podstawa prawna i właściwość miejscowa