Opłaty sądowe

Wydział Cywilny


Podstawą określenia kosztów sądowych w sprawach cywilnych jest Ustawa z dnia 28 lipca 2005 roku o kosztach sądowych w sprawach cywilnych ( Dz.U. Nr 167,poz.1398). Ustawa określa zasady i tryb pobierania kosztów sądowych w sprawach cywilnych, zasady ich zwrotu, wysokość opłat sądowych w sprawach cywilnych, zasady zwalniana od kosztów sądowych oraz umarzania, rozkładania na raty i odraczania terminu zapłaty należności sądowych.

Koszty sądowe obejmują opłaty i wydatki. Do uiszczenia kosztów sądowych obowiązana jest strona, która wnosi do sadu pismo podlegające opłacie lub powodujące wydatki, chyba, że ustawa stanowi inaczej.

 W sprawach rozpoznawanych w Wydziale Cywilnym opłaty wynoszą:

 

Rodzaj opłaty

Zakres spraw

Wysokość opłaty

Opłata stała

pobiera się w sprawach o prawa niemajątkowe oraz we wskazanych w ustawie niektórych sprawach o prawa majątkowe w wysokości jednakowej, niezależnie od wartości przedmiotu sporu lub wartości przedmiotu zaskarżenia

nie może być niższa niż 30 zł i wyższa niż 5 000 zł

Opłata stosunkowa

pobiera się w sprawach o prawa majątkowe

wynosi 5 % wartości przedmiotu sporu lub przedmiotu zaskarżenia, jednak nie mniej niż 30 zł i nie więcej niż 100 000 złotych

Opłata podstawowa

pobiera się w sprawach, w których przepisy nie przewidują opłaty stałej, stosunkowej lub tymczasowej. Pobierana jest także od podlegających opłacie pism, wnoszonych przez stronę zwolnioną od kosztów sądowych przez sąd.

wynosi 30 zł

Opłata tymczasowa

Opłata tymczasowa pobiera się od pisma wniesionego w sprawie o prawa majątkowe w której wartości przedmiotu sprawy nie da się ustalić w chwili jej wszczęcia. W orzeczeniu kończącym postępowanie w I instancji sąd określa
wysokość opłaty ostatecznej.

wynosi od 30 zł do 1000 złotych

 Wydział Karny

W Wydziale Karnym w przypadku wniesienia sprawy przez oskarżyciela prywatnego opłata wynosi 300 zł.

 

Wydział Rodzinny i Nieletnich

W Wydziale Rodzinnym i Nieletnich opłaty wynoszą:

 • o prawa majątkowe 5% wartości przedmiotu sporu lub przedmiotu zaskarżenia nie mniej niż 30 zł,
 • opłata stała od wniosku o wszczęcie postępowania nieprocesowego - 40 zł
 • opłata stała w sprawach o zaprzeczenie ojcostwa lub macierzyństwa oraz o ustanowienie rozdzielności majątkowej małżeńskiej - 200 zł
 • opłata stała w sprawie o zezwolenie na zawarcie związku małżeńskiego oraz o zmianę wyroku orzekającego rozwód lub separację w częsci dotyczącej władzy rodzicielskiej -100 zł.

 

Wydział Ksiąg Wieczystych

Opłaty w Wydziale Ksiąg Wieczystych:

 • 200 zł - za wniosek o wpis w ksiądze wieczystej własności, użytkowania wieczystego lub ograniczonego prawa rzeczowego, chyba że przepis szczególny stanowi inaczej,
 • 60 zł - za wniosek o założenie księgi wieczystej.
  Od wniosków o wykreślenie wpisów pobiera się połowę opłaty pobranej od wniosku o wpis.
 • Skarga na czynności referendarza - odpowiada wysokości opłaty od wniosku o wydanie tego orzeczenia , nie więcej niż 100 zł.
  Wnioski o odpisy z ksiąg wieczystych składa się również na formularzach urzędowych.
 • Opłata sądowa od wniosku o odpis zwykły z księgi wieczystej wynosi 30 zł za 1 egz. płatna gotówką w kasie sądu.

Rejestr zmian dla: Opłaty sądowe