Ochrona danych osobowych

Adres mailowy do Inspektora Ochrony Danych w Sądzie Rejonowym w Iławie:  iod@ilawa.sr.gov.pl

Telefon do Inspektora Ochrony Danych w Sądzie Rejonowym w Iławie: 896445858

Z Inspektorem Ochrony Danych można kontaktować się we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

 

KLAUZULA INFORMACYJNA

W celu wypełnienia obowiązku określonego w art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE  (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych), informujemy, że:

Sąd Rejonowy w Iławie dochowuje szczególnej staranności przy przetwarzaniu danych osobowych i wdraża odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, aby zapewnić stopień bezpieczeństwa odpowiadający ryzykom naruszenia praw i wolności osób fizycznych wynikającym z zakresu, charakteru, kontekstu i celów przetwarzania danych.

 1. Administratorem danych osobowych jest Sąd Rejonowy w Iławie reprezentowany przez Prezesa Sądu Rejonowego w Iławie, ul. Mikołaja Kopernika 4B, 14 – 200 Iława.

 2. Nadzór nad prawidłowym przetwarzaniem danych osobowych sprawuje Inspektor Ochrony Danych p. Aleksander Ratke, tel. 89 644 58 58, e – mail: iod@ilawa.sr.gov.pl.

 3. Podstawę prawną przetwarzania danych oraz okres przechowywania danych osobowych przedstawia poniższe zestawienie sporządzone wg celów przetwarzania danych:

Cel: Sprawowanie wymiaru sprawiedliwości

          Podstawy prawne:

 • Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych

 • Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego

 • Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks postępowania karnego

 • Ustawa z dnia 24 sierpnia 2001 r. Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia

 • Ustawa z dnia 6 lipca 1982 r. o Księgach wieczystych i hipotece

 • Ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach

Okres przechowywania danych:

Okres przechowywania danych wynosi w zależności od przepisów prawa:

 • Ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach

 • Zarządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 30 grudnia 1985 r. w sprawie archiwów zakładowych w jednostkach resortu sprawiedliwości

Cel: Wykonywanie zadań z zakresu działalności administracyjnej sądu

Podstawy prawne:

 • Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych

 • Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego

 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego 

 • Ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach

Okres przechowywania danych:

Okres przechowywania danych wynosi do 50 lat licząc od daty zakończenia sprawy, w zależności od kategorii sprawy, która jest ustalana na podstawie przepisów:

 • Ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach

 • Zarządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 30 grudnia 1985 r. w sprawie archiwów zakładowych w jednostkach resortu sprawiedliwości

Cel: zapewnienie bezpieczeństwa osób i mienia

Podstawa prawna:

 • art. 54 §2 Ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych

 • Ustawa z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia

Zakres i sposób przetwarzania danych:

          Monitoring wizyjny  - monitoringiem objęte jest:

 • bezpośrednia okolica budynku sądu,

 • wejścia do budynku,

 • korytarze,

 • pomieszczenia, w których odbywa się przetwarzanie danych wymagające ciągłego monitorowania np. czytelnia akt, Biuro Obsługi Interesantów, Biuro Podawcze, Biuro Podawcze V Wydziału Ksiąg Wieczystych.

Okres przechowywania danych:

Zapisy monitoringu przechowywane są do 21 dni i będą udostępniane jedynie podmiotom uprawnionym na mocy przepisów prawa.

Cel: pozostałe cele przetwarzania danych

Szczegółowo, o celach przetwarzania danych, podstawach prawnych, sposobach przetwarzania, zakresie danych oraz o okresie przechowywania danych Sąd informuje bezpośrednio osoby, których dane dotyczą, zgodnie z wymogami określonymi w art. 13 i 14 RODO.

4. Każdej osobie, której dane są przetwarzane przysługują następujące prawa:

 • prawo dostępu do treści swoich danych – korzystając z tego prawa osoba, której dane dotyczą ma możliwość uzyskania informacji między innymi o tym czy jej dane są przetwarzane, a jeśli tak to w jakim zakresie, w jakim celu oraz w jaki sposób; prawo to nie będzie przysługiwać w zakresie dokumentów których udostępnianie regulują szczegółowe regulaminy i procedury – np. w przypadku akt spraw;

 • prawo do sprostowania treści  danych – korzystając z tego prawa osoba, której dane dotyczą może żądać poprawienia lub uzupełnienia treści swoich danych np. w przypadku gdy dane zostały błędnie zebrane albo ich treść uległa zmianie;

 • prawo do usunięcia danych - korzystając z tego prawa osoba, której dane dotyczą może żądać usunięcia jej danych. Prawo to nie może być zrealizowane w sytuacji gdy przetwarzanie jest niezbędne do celów związanych z wywiązywaniem się z prawnych obowiązków administratora, w celu wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach władzy publicznej powierzonej administratorowi.

 • prawo do ograniczenia przetwarzania - korzystając z tego prawa osoba, której dane dotyczą może w określonych przypadkach żądać ograniczenia przetwarzania jej danych. Po otrzymaniu takiego żądania administrator jest zobowiązany ograniczyć przetwarzanie danych do ich przechowywania, chyba że wykaże niezasadność takiego żądania lub ustanie przesłanek uzasadniających ograniczenie przetwarzania.

 • prawo do przenoszenia danych – to prawo osoby, której dane dotyczą ma zastosowanie jedynie w przypadkach jeżeli jej dane są przetwarzane na podstawie zgody lub umowy
  a przetwarzanie ma charakter zautomatyzowany – taka sytuacja nie występuje w Sądzie.

 • prawo wniesienia sprzeciwu – korzystając z tego prawa osoba, której dane dotyczą może w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania jej danych. Prawo to przysługuje jedynie w przypadku gdy jej dane są przetwarzane na podstawie art.6 lit. e lub f (interes publiczny lub prawnie uzasadniony interes administratora).Po przyjęciu takiego wniosku administrator jest zobowiązany do zaprzestania przetwarzania danych objętych sprzeciwem w w/w celach, chyba że wykaże istnienie ważnej, prawnie uzasadnionej podstawy do przetwarzania danych, którą według prawa uznaje się za nadrzędną wobec interesów, praw i wolności osoby lub podstawy do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

 • prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie  - jeśli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, osoba ta w dowolnym momencie może wycofać udzieloną uprzednio administratorowi zgodę na przetwarzanie jej danych. Wycofanie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie wyrażonej zgody  przed jej cofnięciem.

W/w prawa osób Sąd realizuje na wniosek lub żądanie osoby, której dane dotyczą. Wnioski lub żądania dotyczące realizacji w/w praw, za wyjątkiem prawa dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawa do cofnięcia zgody, wymagają uzasadnienia.

W celu uzyskania ogólnych informacji o sposobie i zakresie przetwarzania danych osobowych Sąd dopuszcza wszelkie powszechnie dostępne środki komunikacji, natomiast w sprawach, w których udzielenie informacji bądź zrealizowanie prawa osoby uzależnione jest od uprzedniego zweryfikowania jej tożsamości, zaleca się korzystanie ze środków komunikacji gwarantujących taką możliwość, tj.

 • złożenie wniosku lub żądania w tradycyjnej formie pisemnej w Biurze Obsługi Interesantów w siedzibie Sądu;

 • przesłanie wniosku lub żądania pocztą w tradycyjnej formie na adres siedziby Sądu;

 • przesłanie wniosku lub żądania mailem lub na Elektroniczną Skrzynkę Podawczą Sądu w postaci dokumentu elektronicznego podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub profilem zaufanym ePUAP.

Każdy wniosek powinien zawierać co najmniej: wskazanie osoby której dotyczy, jej adres, treść wniosku oraz podpis (własnoręczny lub kwalifikowany /profil zaufany ePUAP).

Każdy wniosek podlega rozpatrzeniu, a osoba składająca wniosek w terminie do 30 dni otrzyma odpowiedź o zakresie i sposobie jego realizacji.    

5. Jeśli osoba, której dane dotyczą uzna, że przetwarzanie jej danych dokonywane jest z naruszeniem przepisów prawa, może wnieść skargę do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

6. Zakres danych niezbędnych do załatwienia spraw, w których Sąd jest organem właściwym, określony jest wprost lub wynika z przepisów prawa. Skutki odmowy podania danych określają przepisy prawa, a w szczególności odmowa podania danych może skutkować odmową wszczęcia postępowania lub załatwienia sprawy.

7. Sąd nie dokonuje profilowania osób, których dane przetwarza, nie przetwarza danych w sposób zautomatyzowany, którego skutkiem miałoby być podejmowanie decyzji.

8. Sąd przetwarza dane w systemach informatycznych. W celu doskonalenia technologii przetwarzania danych, podnoszenia poziomu bezpieczeństwa polegającego na zapewnieniu poufności, integralności, dostępności i odporności systemów i usług przetwarzania Sąd korzysta ze wsparcia wyspecjalizowanych podmiotów zewnętrznych świadczących usługi z zakresu IT.

 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA - PROCES MONITORING WIZYJNY

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej RODO, informuję, że:

 1. Administratorem danych osobowych jest Sąd Rejonowy w Iławie reprezentowany przez Prezesa Sądu Rejonowego w Iławie, ul. Mikołaja Kopernika 4B, 14 – 200 Iława.

 2. Sąd – jako administrator danych – dołoży wszelkich starań, aby w jak najpełniejszym stopniu zrealizować wymogi Rozporządzenia i w ten sposób chronić Pani/Pana dane osobowe.

 3. Nadzór nad prawidłowym przetwarzaniem danych osobowych sprawuje Inspektor Ochrony Danych p. Aleksander Ratke, tel. 89 644 58 58, e–mail: iod@ilawa.sr.gov.pl.

 4. Dane osobowe, w tym wizerunek osób przebywających na terenie budynku oraz w bezpośredniej okolicy budynku sądu objętym monitoringiem wizyjnym będą przetwarzane w celu zapewnienia bezpieczeństwa osób i mienia na podstawie art. 6 ust. 1 pkt c) RODO, przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze – Ustawa o ochronie osób i mienia.

 5. Zapisy monitoringu przechowywane są do 21 dni i będą udostępniane jedynie podmiotom uprawnionym na mocy przepisów prawa.

 6. Posiada Pani/Pan prawo do:

 • żądania dostępu do swoich danych osobowych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania przy uwzględnieniu możliwości technicznych administratora;

 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, przenoszenia danych;

 • wniesienia skargi do organu nadzorczego.

 1. Pani/Pana dane nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji.

 2.  Przebywanie w granicach obszaru objętego monitoringiem wiąże się z możliwością rejestracji wizerunku na powyższych zasadach.

 
 

KLAUZULA INFORMACYJNA FIRM ZEWNĘTRZNYCH SĄDU REJONOWEGO W IŁAWIE

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej RODO, informuję, że:

 1. Administratorem danych osobowych jest Sąd Rejonowy w Iławie reprezentowany przez Prezesa Sądu Rejonowego w Iławie, ul. Mikołaja Kopernika 4B, 14 – 200 Iława.

 • Sąd– jako administrator danych - dołoży wszelkich starań, aby w jak najpełniejszym stopniu zrealizować wymogi Rozporządzenia i w ten sposób chronić Pani/Pana dane osobowe.

 • Nadzór nad prawidłowym przetwarzaniem danych osobowych sprawuje Inspektor Ochrony Danych p. Aleksander Ratke, tel. 89 644 58 58, e – mail: iod@ilawa.sr.gov.pl.

 1. Dane osobowe osób kontaktowych (zwane dalej „dane osobowe”) będą przetwarzane
  w celu realizacji praw i obowiązków związanych z czynnościami przed zawarciem umowy oraz wynikających z zawartej umowy, na podstawie art.6 ust.1 pkt b RODO.

 2. Podanie danych osobowych może być wymogiem ustawowym, a ich nieprzekazanie spowoduje niemożność przygotowania i realizacji zawartej umowy.

 3. Odbiorcą danych osobowych będą jedynie podmioty upoważnione na mocy przepisów prawa lub podpisanej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.

 4. Podane dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu przetwarzaniu, w tym również w formie profilowania.

 5. Dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania zawartej umowy oraz
  w okresie przechowywania dokumentacji ustalonym zgodnie z odrębnymi przepisami.

 6. Osoby, których dane dotyczą, mają prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

 7. Wymienione prawa mogą być ograniczone w sytuacjach, kiedy administrator jest zobowiązany prawnie do przetwarzania danych w celu realizacji obowiązku ustawowego.

 8. Osoby, których dane dotyczą, jeśli uznają, że przetwarzanie danych osobowych przez Sąd narusza przepisy RODO, mają prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 
 

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH DLA OSÓB TELEFONUJĄCYCH DO SĄDU REJONOWEGO W IŁAWIE

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Sąd Rejonowy w Iławie reprezentowany przez Prezesa Sądu Rejonowego w Iławie ul. Mikołaja Kopernika 4B, 14 – 200 Iława.

 2. Nadzór nad prawidłowym przetwarzaniem danych osobowych sprawuje Inspektor Ochrony Danych p. Aleksander Ratke, tel. 89 644 58 58, e – mail: iod@ilawa.sr.gov.pl.

 3. Celem zbierania danych jest:

 1. udzielanie informacji telefonicznych na podstawie art. 97 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 grudnia 2015 r. - Regulamin urzędowania sądów powszechnych lub Ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

 2. zapewnienie bezpieczeństwa oraz podnoszenie jakości obsługi telefonicznej interesantów Sądu Rejonowego w Iławie (art. 6 ust. 1 lit e RODO).

 1. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych, ograniczenia przetwarzania,
  a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych j
  eśli Pani/Pana zdaniem, przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy unijnego rozporządzenia RODO, do cofnięcia zgody, przy czym cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

 2. Podanie danych jest dobrowolne.

 3. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji oraz profilowaniu.

 4. Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępnione wyłącznie organom upoważnionym na podstawie odrębnych przepisów.

 5. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

 6. Dane osobowe będą przechowywane przez okres 30 dni lub do czasu zakończenia prawomocnego postępowania, jeżeli nagranie stanowi dowód w postępowaniu.

Autor: Aleksander Ratke

Rejestr zmian dla: Ochrona danych osobowych

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Iławie
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Robert Janiszewski
Dokument z dnia:
2018-08-14
Publikacja w dniu:
2018-08-14
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Iławie
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Robert Janiszewski
Dokument z dnia:
2018-07-31
Publikacja w dniu:
2018-07-31
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Iławie
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Robert Janiszewski
Dokument z dnia:
2018-07-20
Publikacja w dniu:
2018-07-20
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Iławie
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Robert Janiszewski
Dokument z dnia:
2018-07-17
Publikacja w dniu:
2018-07-17
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Iławie
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Robert Janiszewski
Dokument z dnia:
2018-05-25
Publikacja w dniu:
2018-05-25
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Iławie
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Robert Janiszewski
Dokument z dnia:
2018-05-25
Publikacja w dniu:
2018-05-25
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Iławie
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Robert Janiszewski
Dokument z dnia:
2018-05-25
Publikacja w dniu:
2018-05-25
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Iławie
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Robert Janiszewski
Dokument z dnia:
2018-05-25
Publikacja w dniu:
2018-05-25
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Iławie
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Robert Janiszewski
Dokument z dnia:
2018-05-25
Publikacja w dniu:
2018-05-25
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Iławie
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Robert Janiszewski
Dokument z dnia:
2018-05-25
Publikacja w dniu:
2018-05-25
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Iławie
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Robert Janiszewski
Dokument z dnia:
2018-05-25
Publikacja w dniu:
2018-05-25
Opis zmiany:
b/d