Obwieszczenie o licytacji nieruchomości 26.02.2020

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Iławie Maciej Garczyński                                                                                    Iława, 13.01.2020 r.

14-200 Iława, ul. Kopernika 4C/1A

tel. 666-045-775, www.komornik-iława.pl

 

 

 

                OBWIESZCZENIE O LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI 

                Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Iławie Maciej Garczyński prowadzący kancelarię w Iławie przy ul. Kopernika 4C/1A, podaje do publicznej wiadomości, że dnia 26.02.2020 r. w Sądzie Rejonowym w Iławie przy ulicy Kopernika 4B w sali nr A203 odbędzie się licytacja:

 

o godzinie 900           

 

nieruchomości położonej w miejscowości Jędrychowo, gm. Kisielice, dla której Sąd Rejonowy w Iławie prowadzi księgę KW 35150/7 stanowiącej niezabudowane działki gruntu nr 198/21, 392 o łącznej powierzchni 8,3081 ha (grunty orne IIIb, IVa i b oraz pastwisko). Nieruchomość stanowi własność Bartosza Miłosz

 

cena oszacowania                  404.000,00 zł                        cena wywołania na I licytacji                            303.000,00 zł


o godzinie 915           

 

nieruchomości położonej w miejscowości Wola, gm. Kisielice, dla której Sąd Rejonowy w Iławie prowadzi księgę KW 41109/0 stanowiącej niezabudowane działki gruntu nr 4/3, 4/1 o łącznej powierzchni 8,8781 ha (grunty orne IIIb, Iva i b). Nieruchomość stanowi własność Bartosza Miłosz. Nieruchomość obciążona prawem dożywocia.

 

cena oszacowania                  455.000,00 zł                        cena wywołania na I licytacji                            341.250,00 zł

 

 

 

          Przystępujący do licytacji zobowiązany jest wpłacić rękojmię w wysokości 10 % ceny oszacowania nieruchomości przed przystąpieniem do przetargu w gotówce lub książeczce oszczędnościowej z upoważnieniem dla komornika do pobrania rękojmi w wypadku orzeczenia przez Sąd o jej utracie lub na rachunek kancelarii komornika Bank BNP Paribas SA 68 16001462 1819 4842 2000 0001 do dnia 25.02.2020 r.

          Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed przystąpieniem do licytacji nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów z nią związanych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenia wstrzymującego egzekucję. Użytkowanie, służebności, dożywocia, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone na trzy dni przed licytacją nie będą uwzględnione w toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przesądzeniu własności. Na obwieszczenie o licytacji przysługuje stronie skarga do Sądu Rejonowego w Iławie w terminie 7-miu dni od daty jej doręczenia. Nieruchomość można oglądać w ciągu 2 tygodni przed licytacją  w dni powszednie w godzinach od 15:00 do 18:00. Operat szacunkowy można oglądać w kancelarii komornika w ciągu 2 tygodni przed licytacją (od poniedziałku do piątku) od 9:00 do 15:00.

                UWAGA: od 1.01.2016 r. został uchylony art. 2 pkt 3 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych wyłączający z opodatkowania sprzedaż w postępowaniu egzekucyjnym.   

Rejestr zmian dla: Obwieszczenie o licytacji nieruchomości 26.02.2020

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Iławie
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Norbert Paweł Engler
Dokument z dnia:
2020-01-14
Publikacja w dniu:
0000-00-00
Opis zmiany:
b/d