Obwieszczenie o licytacji nieruchomości 05.03.2020 godz. 11:15

Iława, 29.01.2020 r.

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Iławie Maciej Garczyński                                                                                   

14-200 Iława, ul. Kopernika 4C/1A

tel. 666-045-775, www.komornik-iława.pl

 

 

 

 

                OBWIESZCZENIE O LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

 

 

                Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Iławie Maciej Garczyński prowadzący kancelarię w Iławie przy ul. Kopernika 4C/1A, podaje do publicznej wiadomości, że dnia 5.03.2020 r. w Sądzie Rejonowym w Iławie przy ulicy Kopernika 4B w sali nr A236 o godzinie 1115  odbędzie się licytacja wydzielonych z nieruchomości położonej w miejscowości Jerzwałd, gm. Zalewo, dla której Sąd Rejonowy w Iławie prowadzi księgę KW 19319/2 działek gruntu. Nieruchomość stanowi własność Ewy i Andrzeja Leniec:

 

działka nr 264: powierzchnia 1,1408 ha, niezabudowana, grunt orny (w większości klasa IV, 8% to nieużytek)

cena oszacowania                    60.000,00 zł                        cena wywołania na I licytacji                              45.000,00 zł

 

 

działka nr 260: powierzchnia 0,6805 ha, niezabudowana, grunt orny (w większości klasa III i IV,  20% V)

cena oszacowania                    32.000,00 zł                        cena wywołania na I licytacji                              24.000,00 zł

 

działka nr 258: powierzchnia 1,6268 ha, niezabudowana, grunt orny (klasa IVa i IVb)

cena oszacowania                    86.000,00 zł                        cena wywołania na I licytacji                              64.500,00 zł

 

działka nr 247/2: powierzchnia 1,5195 ha, niezabudowana, pastwisko (klasa III i IV), brak dostępu do drogi publicznej

cena oszacowania                    72.000,00 zł                        cena wywołania na I licytacji                              54.000,00 zł

 

działka nr 231: powierzchnia 4,9938 ha, niezabudowana, pastwisko, łąka (III i IV), ok 0,20 ha nieużytki i las

cena oszacowania                  251.000,00 zł                        cena wywołania na I licytacji                            188.250,00 zł

 

działka nr 236/2: powierzchnia 0,5630 ha, niezabudowana, pastwisko, łąka (klasa IV), nieużytki, rów

cena oszacowania                    27.000,00 zł                        cena wywołania na I licytacji                              20.250,00 zł

 

działka nr 224: powierzchnia 1,3087 ha, niezabudowana, grunt orny, pastwisko (klasa III i IV),

cena oszacowania                    66.000,00 zł                        cena wywołania na I licytacji                              49.500,00 zł

 

działka nr 74/2: powierzchnia 0,9608 ha, niezabudowana, pastwisko, łąka (klasa IV)

cena oszacowania                   38.000,00 zł                        cena wywołania na I licytacji                               28.500,00 zł

 

działki nr 539, 536, 541: powierzchnia łączna 1,4451 ha, zabudowane budynkiem mieszkalnym (p.u. 148,50 m2), stodołą drewnianą (p.u. 109 m2), budynkiem inwentarskim (p.u. 103,65 m2), budynkiem inwentarskim (p.u. 114,99 m2), budynkiem gospodarczym (p.u. 63,80 m2), budynkiem inwentarskim (p.u. 83,58 m2), budynkiem garażowym (p.u. 109,27 m2), budynkiem składowym drewnianym (p.u. 70,89 m2), budynkiem składowym murowanym (p.u. 87,40 m2), kurnikiem drewnianym (p.u. 32 m2)

cena oszacowania                  331.000,00 zł                        cena wywołania na I licytacji                            248.250,00 zł

 

 

 

          Przystępujący do licytacji zobowiązany jest wpłacić rękojmię w wysokości 10 % ceny oszacowania nieruchomości przed przystąpieniem do przetargu w gotówce lub książeczce oszczędnościowej z upoważnieniem dla komornika do pobrania rękojmi w wypadku orzeczenia przez Sąd o jej utracie lub na rachunek kancelarii komornika Bank BNP Paribas SA 68 16001462 1819 4842 2000 0001 do dnia 4.03.2020 r.

          Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed przystąpieniem do licytacji nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów z nią związanych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenia wstrzymującego egzekucję. Użytkowanie, służebności, dożywocia, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone na trzy dni przed licytacją nie będą uwzględnione w toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przesądzeniu własności. Na obwieszczenie o licytacji przysługuje stronie skarga do Sądu Rejonowego w Iławie w terminie 7-miu dni od daty jej doręczenia. Nieruchomość można oglądać w ciągu 2 tygodni przed licytacją  w dni powszednie w godzinach od 15:00 do 18:00. Operat szacunkowy można oglądać w kancelarii komornika w ciągu 2 tygodni przed licytacją (od poniedziałku do piątku) od 9:00 do 15:00.

                UWAGA: od 1.01.2016 r. został uchylony art. 2 pkt 3 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych wyłączający z opodatkowania sprzedaż w postępowaniu egzekucyjnym.

Rejestr zmian dla: Obwieszczenie o licytacji nieruchomości 05.03.2020 godz. 11:15

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Iławie
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Norbert Paweł Engler
Dokument z dnia:
2020-01-31
Publikacja w dniu:
0000-00-00
Opis zmiany:
b/d