Obowiązek Informacyjny

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

PRZETWARZANYCH PRZEZ SĄD REJONOWY W IŁAWIE 

W ZAKRESIE NIEZWIĄZANYM  ZE SPRAWOWANIEM WYMIARU SPRAWIEDLIWOŚCI


Dane osobowe oznaczają wszelkie informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej ("osobie, której dane dotyczą"). Możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej.

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679  z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) – dalej RODO informujemy, że:

 1. Administratorami Państwa danych osobowych są Prezes i Dyrektor Sądu Rejonowego w Iławie, z siedzibą w Iławie, ul. Mikołaja Kopernika 4B, oraz Minister Sprawiedliwości - każdy z nich w zakresie realizowanych zadań z uwzględnieniem regulacji zawartych w Ustawie z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych.
 2. Inspektorem ochrony danych Sądu Rejonowego w Iławie jest Aleksander Ratke, tel. 89 644 58 58, e-mail: iod@ilawa.sr.gov.
 3. Cel przetwarzania, podstawę prawną oraz okres przechowywania danych osobowych przedstawia tabela:
 4. W zakresie i granicach określonym w RODO w związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych posiadają Państwo następujące prawa:

  - dostępu do treści swoich danych – korzystając z tego prawa mają Państwo możliwość pozyskania informacji, jakie dane, w jaki sposób i w jakim celu są przetwarzane,

  - prawo ich sprostowania – korzystając z tego prawa mogą Państwo zgłosić do nas konieczność poprawienia niepoprawnych danych lub uzupełnienia danych wynikających z błędu przy zbieraniu, czy przetwarzaniu danych,

  - prawo do usunięcia - korzystając z tego prawa mogą Państwo złożyć wniosek o usunięcie danych. W przypadku zasadności wniosku dokonamy niezwłocznego usunięcia danych. Prawo to nie dotyczy jednak sytuacji gdy dane osobowe przetwarzane są do celów związanych z wywiązywaniem się z prawnych obowiązków administratora lub do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach władzy publicznej powierzonej administratorowi,

  - prawo do ograniczenia przetwarzania - korzystając z tego prawa mogą Państwo złożyć wniosek o ograniczenie przetwarzania danych, w razie kwestionowania prawidłowość przetwarzanych danych. W przypadku zasadności wniosku możemy dane jedynie przechowywać. Dalsze przetwarzanie może odbyć się po ustaniu przesłanek uzasadniających ograniczenie przetwarzania,

  -  prawo do przenoszenia danych – ma zastosowanie jedynie w przypadkach przetwarzania danych na podstawie zgody lub na podstawie umowy - i w sposób zautomatyzowany (z wyjątkiem przetwarzania, które jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi),

  - prawo wniesienia sprzeciwu – korzystając z tego prawa mogą Państwo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Państwa danych, jeżeli są one przetwarzane na podstawie  art. 6 ust. 1 lit e lub f. (prawnie uzasadniony interes administratora lub interes publiczny). Po przyjęciu wniosku  w tej sprawie jesteśmy zobowiązani do zaprzestania przetwarzania danych w tym celu. W takiej sytuacji, po rozpatrzeniu Państwa wniosku, nie będziemy już mogli przetwarzać danych osobowych objętych sprzeciwem na tej podstawie, chyba że wykażemy, iż istnieją ważne prawnie uzasadnione podstawy do przetwarzania danych, które według prawa uznaje się za nadrzędne wobec Państwa interesów, praw i wolności lub podstawy do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń,

  -  prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie  - w przypadku przetwarzania na podstawie zgody - w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem dotychczasowego przetwarzania, dokonanego przed cofnięciem zgody.

 5. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących narusza przepisy prawa. Dane kontaktowe Urzędu Ochrony Danych Osobowych: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa  fax. 22 531 03 01, email: kancelaria@uodo.gov.pl.
 6. Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne dla celów przedstawionych  w tabeli za wyjątkiem celów wynikających z przepisów prawa gdzie podanie danych jest obowiązkowe.
 7. W Państwa sprawach nie będą podejmowane decyzje w sposób zautomatyzowany, w tym nie będzie stosowane profilowanie.
 8. Państwa dane będą przekazywane odbiorcom danych w zakresie wynikającym z przepisów prawa oraz nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej z wyłączeniem sytuacji wynikających z przepisów prawa.
 9. W celu uzyskania ogólnych informacji o sposobie i zakresie przetwarzania danych osobowych Sąd dopuszcza wszelkie powszechnie dostępne środki komunikacji, natomiast w sprawach, w których udzielenie informacji bądź zrealizowanie prawa osoby uzależnione jest od uprzedniego zweryfikowania jej tożsamości, zaleca się korzystanie ze środków komunikacji gwarantujących taką możliwość, tj.

  -  złożenie wniosku lub żądania w tradycyjnej formie pisemnej na dzienniku podawczym w siedzibie Sądu,

  -  przesłanie wniosku lub żądania pocztą w tradycyjnej formie na adres siedziby Sądu,

  - przesłanie wniosku lub żądania mailem lub na Elektroniczną Skrzynkę Podawczą Sądu w postaci dokumentu elektronicznego podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub profilem zaufanym ePUAP,

  - każdy wniosek powinien zawierać co najmniej: wskazanie osoby której dotyczy, jej adres, treść wniosku oraz podpis (własnoręczny lub kwalifikowany /profil zaufany ePUAP),

  - każdy wniosek podlega rozpatrzeniu, a osoba składająca wniosek w terminie do 30 dni otrzyma odpowiedź o zakresie i sposobie jego realizacji.   

 10. Dostęp do Pani/Pana danych osobowych – wewnątrz struktury organizacyjnej Sądu - będą mieć wyłącznie upoważnieni przez Sąd pracownicy i tylko w niezbędnym zakresie. W pewnych sytuacjach Pani/Pana dane osobowe mogą być ujawniane przez Sąd odbiorcom poza strukturą Sądu. Zawsze w takiej sytuacji Sąd dokładnie bada podstawę prawną ujawnienia danych osobowych.
 11. Sąd przetwarza dane w systemach informatycznych. W celu doskonalenia technologii przetwarzania danych, podnoszenia poziomu bezpieczeństwa polegającego na zapewnieniu poufności, integralności, dostępności i odporności systemów i usług przetwarzania Sąd korzysta ze wsparcia wyspecjalizowanych podmiotów zewnętrznych świadczących usługi z zakresu IT.
 

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA OSÓB, KTÓRYCH DANE PRZETWARZANE SĄ W POSTĘPOWANIACH SĄDOWYCH W RAMACH SPRAWOWANIA WYMIARU SPRAWIEDLIWOŚCI

ALBO REALIZACJI ZADAŃ Z ZAKRESU OCHRONY PRAWNEJ

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej: „RODO”, art. 22 ust. 1, 2 i 3 Ustawy z dnia 14 grudnia 2018 r. o ochronie danych osobowych przetwarzanych w związku z zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości (Dz.U. z 2019 r. poz. 125), dalej: „uDODO”, informuję, że:

 1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w postępowaniach sądowych w ramach sprawowania wymiaru sprawiedliwości albo realizacji zadań z zakresu ochrony prawnej jest:

  a) Sąd Rejonowy w Iławie, adres: ul. Mikołaja Kopernika 4B, 14 – 200 Iława.

 2. Administratorami danych osobowych przetwarzanych w systemach teleinformatycznych obsługujących postępowania sądowe, w systemach teleinformatycznych, w których są prowadzone rejestry sądowe, oraz w systemach teleinformatycznych, w których są prowadzone urządzenia ewidencyjne (sądowe systemy teleinformatyczne), są:

  a) Sąd Rejonowy w Iławie, adres: ul. Mikołaja Kopernika 4B, 14 – 200 Iława – w ramach sprawowania wymiaru sprawiedliwości albo realizacji zadań z zakresu ochrony prawnej.

  b) Prezes Sądu Rejonowego w Iławie oraz Minister Sprawiedliwości – w ramach realizowanych zadań.

 3. Administrator danych osobowych – Sąd Rejonowy w Iławie wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, który nadzoruje sferę przetwarzania danych osobowych. Inspektorem Ochrony Danych jest: Aleksander Ratke, kontakt jest możliwy pod adresem do korespondencji: Inspektor Ochrony Danych, Sąd Rejonowy w Iławie, ul. Mikołaja Kopernika 4B, 14-200 Iława, za pośrednictwem poczty elektronicznej, e-mail: iod@ilawa.sr.gov.pl, lub telefonicznie: tel. 89 644 58 58.
 4. Administrator danych osobowych – Prezes Sądu Rejonowego w Iławie wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, który w jego imieniu nadzoruje sferę przetwarzania danych osobowych. Inspektorem Ochrony Danych jest: Aleksander Ratke, kontakt jest możliwy pod adresem do korespondencji: Inspektor Ochrony Danych, Sąd Rejonowy w Iławie, ul. Mikołaja Kopernika 4B, 14-200 Iława, za pośrednictwem poczty elektronicznej, e-mail: iod@ilawa.sr.gov.pl, lub telefonicznie: tel. 89 644 58 58.
 5. Administrator danych osobowych – Minister Sprawiedliwości wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, kontakt jest możliwy pod adresem do korespondencji: Inspektor Ochrony Danych, Ministerstwo Sprawiedliwości, Al. Ujazdowskie 11, 00 – 950 Warszawa, adres e-mail: iod@ms.gov.pl.
 6. Sąd Rejonowy w Iławie przetwarza dane osobowe w celu prowadzenia postępowań sądowych oraz wykonania zadań z zakresu ochrony prawnej.
 7. Przetwarzanie danych osobowych oraz szczególnych kategorii danych osobowych w postępowaniach sądowych w ramach sprawowania wymiaru sprawiedliwości albo realizacji zadań z zakresu ochrony prawnej odbywa się na podstawie Ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych, a nadto na podstawie szczegółowych przepisów prawa krajowego — zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c) i e), art. 9 i 10 „RODO” oraz art. 13 i 14 „uDODO”.
 8. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędnych do realizacji celu o którym mowa powyżej jest obowiązkowe - wynika z przepisów prawa.
 9. Sąd Rejonowy w Iławie przetwarza dane osobowe przez okres wynikający z art. 53 Ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych i Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 5 marca 2004 r. w sprawie przechowywania akt spraw sądowych oraz ich przekazywania do archiwów państwowych lub do zniszczenia.
 10. Odbiorcami danych osobowych mogą być:

  a) organy publiczne, instytucje, podmioty, które są uprawnione do żądania dostępu bądź otrzymywania danych osobowych na podstawie przepisów prawa,

  b) podmioty którym Administrator powierzy/udostępni dane osobowe na podstawie umów np. dostawcy IT.

 11. W zakresie przetwarzania danych osobowych posiada Pani/Pan następujące prawa:

  a) dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania w zakresie przewidzianym odrębnymi przepisami,

  b) wniesienia sprzeciwu w przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. e) „RODO” (prawnie uzasadniony interes lub interes publiczny),

  c) cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych - w przypadku, gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, przy czym cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem,

  d) wniesienia skargi do Prezesa Sądu Okręgowego w Elblągu, Pl. Konstytucji 1, 82-300 Elbląg, w przypadku naruszenia praw w wyniku przetwarzania danych osobowych przetwarzanych w postępowaniach sądowych w ramach sprawowania wymiaru sprawiedliwości albo realizacji zadań z zakresu ochrony prawnej,

  e) wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, w przypadku naruszenia praw w wyniku przetwarzania danych osobowych w innych celach niż przetwarzanych w postępowaniach sądowych.

 12. Dane osobowe przetwarzane w postępowaniach sądowych w ramach sprawowania wymiaru sprawiedliwości albo realizacji zadań z zakresu ochrony prawnej nie będą przekazywane do państwa trzeciego bądź organizacji międzynarodowej za wyjątkiem sytuacji wynikających z przepisów prawa.
 13. Osoby, których dane dotyczą i które są przetwarzane w postępowaniach sądowych w ramach sprawowania wymiaru sprawiedliwości albo realizacji zadań z zakresu ochrony prawnej nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji oraz profilowaniu.

 

Klauzula informacyjna dla osób wchodzących na teren budynku Sądu Rejonowego w Iławie – w związku z dokonywaniem pomiaru temperatury ciała

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) – dalej RODO informujemy, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych – w zakresie realizowanych zadań, jest:

  -         Prezes Sądu Rejonowego w Iławie, 14-200 Iława, ul. M. Kopernika 4B;

  -         Dyrektor Sądu Rejonowego w Iławie, 14-200 Iława, ul. M. Kopernika 4B;

  -         Sąd Rejonowy w Iławie, 14-200 Iława, ul. M. Kopernika 4B.

 2. Inspektorem ochrony danych Sądu Rejonowego w Iławie jest Aleksander Ratke, tel. 89 644 58 58, e-mail: iod@ilawa.sr.gov.pl.
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu zapobiegania rozprzestrzeniania się choroby COVID-19 i zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków pracy. Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych wynika z przepisów prawa i wydanych na ich podstawie decyzji, tj. w szczególności:

  -         art. 6 ust. 1 lit. d i art. 9 ust. 2 lit. i, oraz motyw 46 RODO;

  -         art. 207 Ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks pracy.

 4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą:

  -         wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa;

  -         osoby upoważnione przez Administratora danych osobowych do przetwarzania danych w ramach wykonywania swoich obowiązków służbowych;

  -         podmioty, którym Administrator danych osobowych zleca wykonywanie czynności, z którymi wiąże się konieczność przetwarzaniach danych (podmioty przetwarzające).

 5. Pani/Pana dane osobowe dot. temperatury ciała, co do zasady nie są rejestrowane ani przechowywane. Jednak w przypadku, gdy dokonany pomiar temperatury ciała uniemożliwia wejście na teren Sądu, fakt taki może zostać odnotowany np. w protokole rozprawy bądź posiedzenia lub w inny sposób utrwalony w dokumentacji prowadzonej w Sądzie – wówczas Pani/Pana dane będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów prawa lub przez okres wskazany w obowiązującym jednolitym rzeczowym wykazie akt oraz w Ustawie z dnia 14 lipca 1983r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.
 6. Ma Pani/Pan prawo do: prawo dostępu do treści swoich danych, prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych, prawo do usunięcia danych osobowych, prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych, prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących narusza przepisy prawa. Dane kontaktowe Urzędu Ochrony Danych Osobowych: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa  fax. 22 531 03 01, email: kancelaria@uodo.gov.pl.
 7. Prawo do usunięcia Pani/Pana danych osobowych może zostać jednak ograniczone jeżeli ich przetwarzanie okaże się niezbędne:

  -         do wywiązania się z prawnego obowiązku Administratora danych osobowych wynikającego z przepisów prawa;

  -         z uwagi na względy interesu publicznego w dziedzinie zdrowia publicznego zgodnie z art. 9 ust.2 lit. h oraz lit. i oraz art. 9 ust. 3 RODO;

  -         do celów archiwalnych;

  -         do celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

 8. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą podlegały profilowaniu.
 9. Administrator danych osobowych nie zamierza przekazywać Pani/Pana danych osobowych do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych.

 

 

 

Pliki do pobrania

Klauzula informacyjna

Informacja

Rejestr zmian dla: Obowiązek Informacyjny

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Iławie
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Aleksander Ratke
Dokument z dnia:
2020-07-21
Publikacja w dniu:
2020-07-21
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Iławie
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Aleksander Ratke
Dokument z dnia:
2020-07-16
Publikacja w dniu:
2020-07-16
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Iławie
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Aleksander Ratke
Dokument z dnia:
2020-07-16
Publikacja w dniu:
2020-07-16
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Iławie
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Aleksander Ratke
Dokument z dnia:
2020-07-16
Publikacja w dniu:
2020-07-16
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Iławie
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Aleksander Ratke
Dokument z dnia:
2020-07-16
Publikacja w dniu:
2020-07-16
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Iławie
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Aleksander Ratke
Dokument z dnia:
2020-07-16
Publikacja w dniu:
2020-07-16
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Iławie
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Aleksander Ratke
Dokument z dnia:
2020-07-16
Publikacja w dniu:
2020-07-16
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Iławie
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Rafał Abramczyk
Dokument z dnia:
2019-12-04
Publikacja w dniu:
2019-12-04
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Iławie
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Rafał Abramczyk
Dokument z dnia:
2019-10-16
Publikacja w dniu:
2019-10-16
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Iławie
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Rafał Abramczyk
Dokument z dnia:
2019-10-16
Publikacja w dniu:
2019-10-16
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Iławie
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Rafał Abramczyk
Dokument z dnia:
2019-10-16
Publikacja w dniu:
2019-10-16
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Iławie
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Rafał Abramczyk
Dokument z dnia:
2019-10-08
Publikacja w dniu:
2019-10-08
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Iławie
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Rafał Abramczyk
Dokument z dnia:
2019-10-08
Publikacja w dniu:
2019-10-08
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Iławie
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Rafał Abramczyk
Dokument z dnia:
2019-10-08
Publikacja w dniu:
2019-10-08
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Iławie
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Rafał Abramczyk
Dokument z dnia:
2019-10-08
Publikacja w dniu:
2019-10-08
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Iławie
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Rafał Abramczyk
Dokument z dnia:
2019-10-08
Publikacja w dniu:
2019-10-08
Opis zmiany:
b/d