Obowiązek Informacyjny

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

PRZETWARZANYCH PRZEZ SĄD REJONOWY W IŁAWIE 

W ZAKRESIE NIEZWIĄZANYM  ZE SPRAWOWANIEM WYMIARU SPRAWIEDLIWOŚCI

 

Dane osobowe oznaczają wszelkie informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej ("osobie, której dane dotyczą").

Możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej.

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679   z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych  i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) – dalej RODO informujemy, że:

 

 1. Administratorami Państwa danych osobowych są Prezes i Dyrektor Sądu Rejonowego w Iławie, z siedzibą w Iławie, ul. Mikołaja Kopernika 4B, oraz Minister Sprawiedliwości - każdy z nich w zakresie realizowanych zadań z uwzględnieniem regulacji zawartych w Ustawie z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz.U. z 2019 r. , poz. 52 tj. ze zm.).

 

 1. Inspektorem ochrony danych Sądu Rejonowego w Iławie jest Aleksander Ratke, tel. 89 644 58 58, e-mail: iod@ilawa.sr.gov.pl.

 

 1. Cel przetwarzania, podstawę prawną oraz okres przechowywania danych osobowych przedstawia tabela:

Cel przetwarzania

i kategorie osób

Podstawa prawna przetwarzania

art. 6 ust. 1 lit. a, b, c, lub e RODO

Okres przechowywania danych

zatrudnianie pracowników i sędziów  - dane osobowe pracowników, sędziów, osób rekrutowanych na wolne stanowiska pracy, praktykantów

 

świadczenie usług na podstawie umów cywilnoprawnych, prowadzenie zamówień publicznych, wystawienie faktury, rachunku i prowadzenie sprawozdawczości finansowej - dane osobowe kontrahentów

-         Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz.U.2019.1040 j.t. ze zm.),

-         Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz.U.2019.52 j.t. ze zm.),

-         Ustawa z dnia 18 grudnia 1998 r. o pracownikach sądów i prokuratury (Dz.U.2018.577 j.t.),

-         Ustawa z dnia 17 lipca 2009 r. o praktykach absolwenckich (Dz.U.2018.1244 j.t.),

-         Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 marca 2012 r. w sprawie przeprowadzania konkursu na stanowisko referendarza sądowego (Dz.U.2018.769 j.t.),

-         Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 3 marca 2017 r. w sprawie stanowisk i szczegółowych zasad wynagradzania urzędników i innych pracowników sądów i prokuratury oraz odbywania stażu urzędniczego (Dz.U.2017.485 ze zm.),

-         Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U.2019.1145 j.t.),

-         Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych Dz.U.2019.869 j.t. ze zm.),

-         Ustawa z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2019.1843 j.t.),

-         Ustawa z dnia 29.09.1994 r. o rachunkowości (Dz.U.2019.351 j.t.)

- do zakończenia procesu rekrutacji (przepisy wew.),

- 50 lat (Ustawa

z dnia 17 grudnia 1998 r.

o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz.U.2018.1270 j.t. ze zm.),

-Ustawa z dnia 14.07.1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz.U.2019.553 j.t. ze zm.),

- do czasu potrzebnego na realizację i rozliczenie umowy oraz niezbędnego do przedawnienia ewentualnych roszczeń,

zapewnienie bezpieczeństwa osób i mienia (dane osobowe pracowników, interesantów) 

-         art. 54 § 2 Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz.U.2019.52 j.t. ze zm.),

-         art. 5a Ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym (Dz.U.2019.1302 j.t. ze zm.),

-         §123 ust. 6-8 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 czerwca 2019 r. Regulamin urzędowania sądów powszechnych (Dz.U.2019.1141),

-         art. 222. § 1 Ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz.U.2019.1040 j.t. ze zm.)

 

 

- nagrania rozmów telefonicznych przez okres 30 dni

- monitoring wizyjny: przez okres: do 21 dni z kamer umieszczonych w budynku Sądu, do 7 dni, jeżeli zapis pochodzi z pozostałych kamer począwszy od dnia utrwalenia

(w przypadku, gdy nagranie jest lub może być dowodem w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów prawa -  do czasu prawomocnego zakończenia postępowania)

wykonywanie zadań Prezesa Sądu Rejonowego w ramach działalności administracyjnej

-         Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz.U.2019.52 j.t. ze zm.),

-         ustawa z dnia 22 marca 2018 r. o komornikach sądowych (Dz.U.2018.771 ze zm.),

-         Ustawa z dnia 14 lutego 1991 r. Prawo o notariacie (Dz.U.2019.540 j.t. ze zm.),

-         Ustawa z dnia 6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.2019.1429 j.t.)

 

 

 

 

 

 

 

 

do 25 lat w zależności od kategorii spraw

- Ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz.U.2019.553 j.t. ze zm.),

- Zarządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 14 grudnia 2018 r. w sprawie instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych w jednostkach organizacyjnych podległych Ministrowi Sprawiedliwości lub przez niego nadzorowanych (Dz.Urz.MS z dnia 28.12.2018 r.), Dz. Urz.MS.2018.348.

 

 

 

 1. W zakresie i granicach określonym w RODO w związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych posiadają Państwo następujące prawa:

-         dostępu do treści swoich danych – korzystając z tego prawa mają Państwo możliwość pozyskania informacji, jakie dane, w jaki sposób i w jakim celu są przetwarzane,

-         prawo ich sprostowania – korzystając z tego prawa mogą Państwo zgłosić do nas konieczność poprawienia niepoprawnych danych lub uzupełnienia danych wynikających z błędu przy zbieraniu, czy przetwarzaniu danych,

-         prawo do usunięcia - korzystając z tego prawa mogą Państwo złożyć wniosek o usunięcie danych.  W przypadku zasadności wniosku dokonamy niezwłocznego usunięcia danych. Prawo to nie dotyczy jednak sytuacji gdy dane osobowe przetwarzane są do celów związanych z wywiązywaniem się z prawnych obowiązków administratora lub do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach władzy publicznej powierzonej administratorowi,

-         prawo do ograniczenia przetwarzania - korzystając z tego prawa mogą Państwo złożyć wniosek   o ograniczenie przetwarzania danych, w razie kwestionowania prawidłowość przetwarzanych danych. W przypadku zasadności wniosku możemy dane jedynie przechowywać. Dalsze przetwarzanie może odbyć się po ustaniu przesłanek uzasadniających ograniczenie przetwarzania,

-         prawo do przenoszenia danych – ma zastosowanie jedynie w przypadkach przetwarzania danych na podstawie zgody lub na podstawie umowy - i w sposób zautomatyzowany (z wyjątkiem przetwarzania, które jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi),

-         prawo wniesienia sprzeciwu – korzystając z tego prawa mogą Państwo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Państwa danych, jeżeli są one przetwarzane na podstawie  art. 6 ust. 1 lit e lub f. (prawnie uzasadniony interes administratora lub interes publiczny). Po przyjęciu wniosku  w tej sprawie jesteśmy zobowiązani do zaprzestania przetwarzania danych w tym celu. W takiej sytuacji, po rozpatrzeniu Państwa wniosku, nie będziemy już mogli przetwarzać danych osobowych objętych sprzeciwem na tej podstawie, chyba że wykażemy, iż istnieją ważne prawnie uzasadnione podstawy do przetwarzania danych, które według prawa uznaje się za nadrzędne wobec Państwa interesów, praw i wolności lub podstawy do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń,

-         prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie  - w przypadku przetwarzania na podstawie zgody - w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem dotychczasowego przetwarzania, dokonanego przed cofnięciem zgody.

 1. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących narusza przepisy prawa. Dane kontaktowe Urzędu Ochrony Danych Osobowych: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa  fax. 22 531 03 01, email: kancelaria@uodo.gov.pl.
 2. Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne dla celów przedstawionych   w tabeli za wyjątkiem celów wynikających z przepisów prawa gdzie podanie danych jest obowiązkowe.
 3. W Państwa sprawach nie będą podejmowane decyzje w sposób zautomatyzowany, w tym nie będzie stosowane profilowanie.
 4. Państwa dane będą przekazywane odbiorcom danych w zakresie wynikającym z przepisów prawa oraz nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej z wyłączeniem sytuacji wynikających z przepisów prawa.

 

 KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH DLA OSÓB TELEFONUJĄCYCH DO SĄDU REJONOWEGO W IŁAWIE

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, dalej „RODO”), informujemy, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych w zakresie niezwiązanym ze sprawowaniem wymiaru sprawiedliwości są: Prezes lub Dyrektor Sądu Rejonowego w Iławie (z siedzibą przy ul. Mikołaja Kopernika 4B, 14-200 Iława), w zakresie realizowanych zadań.
 2. Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w postępowaniach sądowych w ramach sprawowania wymiaru sprawiedliwości albo realizacji zadań z zakresu ochrony prawnej jest Sąd Rejonowy w Iławie (z siedzibą przy ul. Mikołaja Kopernika 4B, 14-200 Iława).
 3. Nadzór nad prawidłowym przetwarzaniem danych osobowych sprawuje Inspektor Ochrony Danych p. Aleksander Ratke, tel. 89 644 58 58, e – mail: iod@ilawa.sr.gov.pl.
 4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Mając pełną wiedzę o celu i zakresie przetwarzania danych osobowych, osoba dzwoniąc i ujawniając dane osobowe w rozmowie, wyraża – poprzez wykonanie tej czynności – jednoznaczną, świadomą, konkretną zgodę na przetwarzanie jej danych osobowych (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO).
 5. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO (jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze) i art. 6 ust. 1 lit. e RODO (w celu wykonywania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi).
 6. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się w celu:

a)       udzielania informacji telefonicznych na podstawie §123 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 czerwca 2019 r. Regulamin urzędowania sądów powszechnych lub Ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej,

b)      zapewnienie bezpieczeństwa oraz podnoszenie jakości obsługi telefonicznej interesantów Sądu Rejonowego w Iławie (art. 6 ust. 1 lit e RODO).

 1. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych, ograniczenia przetwarzania, 
  a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli
  Pani/Pana zdaniem, przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy unijnego rozporządzenia RODO, do cofnięcia zgody, przy czym cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Do przetwarzania danych osobowych w postępowaniach sądowych, w rejestrach sądowych albo w sądowych systemach teleinformatycznych nie stosuje się przepisów art. 15, art. 16 - w zakresie, w jakim przepisy szczególne przewidują odrębny tryb sprostowania, oraz art. 18 i art. 19 RODO.
 2. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji oraz profilowaniu.
 3. Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępnione wyłącznie organom upoważnionym na podstawie odrębnych przepisów.
 4. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 5. Dane osobowe będą przechowywane przez okres 30 dni lub do czasu zakończenia prawomocnego postępowania, jeżeli nagranie stanowi dowód w postępowaniu.

  

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA KOMORNIKÓW SĄDOWYCH/ASESORÓW KOMORNICZYCH
PRZY SĄDZIE REJONOWYM W IŁAWIE

Zgodnie z art. 13 i 14 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej RODO, informuję, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest:
Prezes Sądu Rejonowego w Iławie
adres: ul. Mikołaja Kopernika 4B, 14-200 Iława.
2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, który w jego imieniu nadzoruje sferę przetwarzania danych osobowych. Inspektorem Ochrony Danych jest: Aleksander Ratke, z którym może się Pani/Pan skontaktować telefonicznie tel. 89 644 58 58 lub pisząc na adres e – mail: iod@ilawa.sr.gov.pl.
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji obowiązków nałożonych na Administratora Danych Osobowych na podstawie Ustawy z dnia 22 marca 2018 r. o komornikach sądowych (Dz. U z 2018 r., poz. 771 ze zm.) oraz art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
4. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędnych do realizacji celu o którym mowa powyżej jest obowiązkowe (wymagane na podstawie wyżej wymienionych przepisów prawa). Podanie danych dodatkowych jest dobrowolne.
5. Pani/Pana dane osobowe Administrator Danych Osobowych pozyskał od Pani/Pana bądź od odpowiednich organów, zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 22 marca 2018 r. o komornikach sądowych (Dz. U z 2018 r., poz. 771 ze zm.).
6. Odbiorcami Pani/Pana danych mogą być:
- organy publiczne, instytucje oraz podmioty, które są uprawnione do żądania dostępu lub otrzymywania danych osobowych na podstawie przepisów prawa,
- podmioty którym Administrator powierzy/udostępni dane osobowe na podstawie umów np. dostawcy IT,
7. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą przez okres niezbędny do realizacji celu dla jakiego zostały zebrane, określonego w pkt 3. Po upływie tego okresu dane będą przechowywane jedynie w czasie i w zakresie wynikającym z przepisów prawa.
8. W związku z przetwarzaniem przez Administratora danych osobowych przysługuje Pani/Panu:
a) prawo dostępu do treści danych na zasadach określonych w art. 15 RODO,
b) prawo do sprostowania danych na zasadach określonych w art. 16 RODO,
c) prawo do usunięcia danych na zasadach określonych w art. 17 RODO
d)prawo do ograniczenia przetwarzania danych na zasadach określonych w art. 18 RODO,
e) prawo do sprzeciwu na zasadach określonych w art. 21 RODO,
f) w przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie zgody ma Pani/Pan prawo w dowolnym momencie wycofać zgodę. Wycofanie zgody nie wpływa na
zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
W celu skorzystania z praw opisanych powyżej może się Pani/Pan skontaktować z Administratorem Danych Osobowych. Wymienione prawa mogą być ograniczone w sytuacjach, kiedy Administrator jest zobowiązany prawnie do przetwarzania danych w celu realizacji obowiązku ustawowego.
9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. Organem właściwym dla wniesienia skargi jest: Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
10. W oparciu o Pani/Pana dane osobowe Administrator nie będzie podejmował wobec Pani/Pana zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.
11. Administrator nie zamierza przekazywać Pani/Pana danych do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych.

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA ŁAWNIKÓW W SĄDZIE REJONOWYM W IŁAWIE

Zgodnie z art. 13 i 14 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej RODO, informuję, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest:
Prezes Sądu Rejonowego w Iławie
adres: ul. Mikołaja Kopernika 4B, 14-200 Iława.
2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, który w jego imieniu nadzoruje sferę przetwarzania danych osobowych. Inspektorem Ochrony Danych jest: Aleksander Ratke, z którym może się Pani/Pan skontaktować telefonicznie tel. 89 644 58 58 lub pisząc na adres e – mail: iod@ilawa.sr.gov.pl.
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w związku z realizacją obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (art. 6 ust. 1 pkt c RODO) oraz wykonywania przez administratora zadań realizowanych w interesie publicznym lub sprawowanie władzy publicznej powierzonej administratorowi (art. 6 ust. 1 pkt e RODO), w celu realizacji praw i obowiązków wynikających z wykonywania funkcji ławnika w Sądzie Rejonowym w Iławie, wpisania na listę ławników, którzy mogą być wyznaczani do składów orzekających, brania udziału w rozprawach i posiedzeniach oraz otrzymywania z tego tytułu świadczeń w formie rekompensaty pieniężnej, zgłoszenia Pani/Pana do reelekcji - na podstawie obowiązujących przepisów prawa, tj.:
 Ustawy z dnia 27 lipca 2001r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz.U. z 2019 r. poz. 52 ze zm.),
 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 czerwca 2011r. w sprawie sposobu postępowania z dokumentami złożonymi radom gmin przy zgłaszaniu kandydatów na ławników oraz wzoru karty zgłoszenia z dnia 9 czerwca 2011 r. (Dz.U. Nr 121, poz. 693).
4. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędnych do realizacji celu o którym mowa powyżej jest obowiązkowe (wymagane na podstawie wyżej wymienionych przepisów prawa). Podanie danych dodatkowych jest dobrowolne.
5. Pani/Pana dane osobowe Administrator Danych Osobowych pozyskał od Pani/Pana bądź od odpowiednich organów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 lipca 2001r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz.U. z 2019 r. poz. 52 ze zm.) oraz rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 czerwca 2011r. w sprawie sposobu postępowania z dokumentami złożonymi radom gmin przy zgłaszaniu kandydatów na ławników oraz wzoru karty zgłoszenia z dnia 9 czerwca 2011 r. (Dz.U. Nr 121, poz. 693).
6. Odbiorcami Pani/Pana danych mogą być:
- organy publiczne, instytucje oraz podmioty, które są uprawnione do żądania dostępu lub otrzymywania danych osobowych na podstawie przepisów prawa,
- podmioty którym Administrator powierzy/udostępni dane osobowe na podstawie umów np. dostawcy IT,
7. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą przez okres niezbędny do realizacji celu dla jakiego zostały zebrane, określonego w pkt 3. Po upływie tego okresu dane będą przechowywane jedynie w czasie i w zakresie wynikającym z przepisów prawa.
8. W związku z przetwarzaniem przez Administratora danych osobowych przysługuje Pani/Panu:
a) prawo dostępu do treści danych na zasadach określonych w art. 15 RODO,
b) prawo do sprostowania danych na zasadach określonych w art. 16 RODO,
c) prawo do usunięcia danych na zasadach określonych w art. 17 RODO
d)prawo do ograniczenia przetwarzania danych na zasadach określonych w art. 18 RODO,
e) prawo do sprzeciwu na zasadach określonych w art. 21 RODO,
f) w przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie zgody ma Pani/Pan prawo w dowolnym momencie wycofać zgodę. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
W celu skorzystania z praw opisanych powyżej może się Pani/Pan skontaktować z Administratorem Danych Osobowych. Wymienione prawa mogą być ograniczone w sytuacjach, kiedy Administrator jest zobowiązany prawnie do przetwarzania danych w celu realizacji obowiązku ustawowego.
9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. Organem właściwym dla wniesienia skargi jest: Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
10. W oparciu o Pani/Pana dane osobowe Administrator nie będzie podejmował wobec Pani/Pana zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.
11. Administrator nie zamierza przekazywać Pani/Pana danych do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych.
 
 

Klauzula informacyjna dla osób składających petycje

 
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych) zwanego dalej: „RODO” informuję, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych w zakresie niezwiązanym ze sprawowaniem wymiaru sprawiedliwości są Prezes lub Dyrektor Sądu Rejonowego w Iławie (z siedzibą przy ul. Mikołaja Kopernika 4B, 14-200 Iława), w zakresie realizowanych zadań.
2. Inspektorem Ochrony Danych w Sądzie Rejonowym w Iławie jest Pan Aleksander Ratke, z którym kontakt jest możliwy pod adresem do korespondencji: Inspektor Ochrony Danych, Sąd Rejonowy w Iławie, ul. Mikołaja Kopernika 4B, 14-200 Iława, za pośrednictwem poczty elektronicznej, e-mail: iod@ilawa.sr.gov.pl, lub telefonicznie: tel. 89 644 58 58.
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji złożonej petycji na podstawie art. 2 Ustawy z dnia 11 lipca 2014 roku o petycjach (Dz.U.2018.870 j.t.) oraz art. 6 ust. 1 lit. c) „RODO”.
4. Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępnione wyłącznie organom lub podmiotom upoważnionym na podstawie odrębnych przepisów lub podmiotom przetwarzającym dane w imieniu administratora danych.
5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
6. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, zgodnie z obwiązującymi przepisami.
7. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych, jeśli Państwa zdaniem przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy „RODO”.
8. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt. 3, a po tym czasie do celów archiwizacji przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
9. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji oraz profilowaniu.
 

Klauzula informacyjna dla osób składających skargi i wnioski

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych) zwanego dalej: „RODO” informuję, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych w zakresie niezwiązanym ze sprawowaniem wymiaru sprawiedliwości są Prezes lub Dyrektor Sądu Rejonowego w Iławie (z siedzibą przy ul. Mikołaja Kopernika 4B, 14-200 Iława), w zakresie realizowanych zadań.
2. Inspektorem Ochrony Danych w Sądzie Rejonowym w Iławie jest Pan Aleksander Ratke, z którym kontakt jest możliwy pod adresem do korespondencji: Inspektor Ochrony Danych, Sąd Rejonowy w Iławie, ul. Mikołaja Kopernika 4B, 14-200 Iława, za pośrednictwem poczty elektronicznej, e-mail: iod@ilawa.sr.gov.pl, lub telefonicznie: tel. 89 644 58 58.
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji złożonej skargi lub wniosku na podstawie art. 41a Ustawy z dnia 27 lipca 2001 roku Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz.U.2019.52.j.t. ze zm.) oraz art. 6 ust. 1 lit. c) „RODO”.
4. Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępnione wyłącznie organom lub podmiotom upoważnionym na podstawie odrębnych przepisów lub podmiotom przetwarzającym dane w imieniu administratora danych.
5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
6. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, zgodnie obwiązującymi przepisami.
7. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego Prezesa Urzędu Ochrony Danych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy „RODO”.
8. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt. 3, a po tym czasie do celów archiwizacji przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
9. Dane udostępnione przez Państwa nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji oraz profilowaniu.
 

Klauzula informacyjna dla osób składających wnioski o udostępnienie informacji publicznej

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych) zwanego dalej: „RODO” informuję, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych w zakresie niezwiązanym ze sprawowaniem wymiaru sprawiedliwości jest Prezes Sądu Rejonowego w Iławie (z siedzibą przy ul. Mikołaja Kopernika 4B, 14-200 Iława), w zakresie realizowanych zadań.
2. Inspektorem Ochrony Danych w Sądzie Rejonowym w Iławie jest:
Aleksander Ratke, z którym kontakt jest możliwy pod adresem do korespondencji: Inspektor Ochrony Danych, Sąd Rejonowy w Iławie, ul. Mikołaja Kopernika 4B, 14-200 Iława, za pośrednictwem poczty elektronicznej, e-mail: iod@ilawa.sr.gov.pl, lub telefonicznie: tel. 89 644 58 58.
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu rozpoznania wniosku o udostępnienie informacji publicznej na podstawie Ustawy z dnia 6 września 2001 roku o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.2018.1330 j.t. ze zm.) oraz art. 6 ust. 1 lit. c) „RODO”.
4. Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępnione wyłącznie organom lub podmiotom upoważnionym na podstawie odrębnych przepisów oraz podmiotom upoważnionym na podstawie odrębnych przepisów lub podmiotom przetwarzającym dane w imieniu administratora danych.
5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej.
6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu określonego w pkt. 3, a po tym czasie przez okres wynikający z Ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz.U.2019.553 j.t. ze zm.).
7. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, zgodnie z obwiązującymi przepisami.
8. Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego Prezesa Urzędu Ochrony Danych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy „RODO”.
9. W oparciu o przetwarzane dane osobowe Administrator nie będzie podejmował zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.
 

Klauzula informacyjna dla osób wnioskujących o zakwaterowanie w pokoju gościnnym
w Sądzie Rejonowym w Iławie

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej RODO, informuję, że:
1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych w zakresie realizowanych zadań jest Dyrektor Sądu Rejonowego w Iławie.
Dane kontaktowe: Sąd Rejonowy w Iławie, ul. M. Kopernika 4B, 14-200 Iława.
2) Inspektorem Ochrony Danych w Sądzie Rejonowym w Iławie jest p. Aleksander Ratke, tel. 89 644 58 58, e-mail: iod@ilawa.sr.gov.pl.
3) Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu zakwaterowania na podstawie Regulaminu korzystania z pokoi gościnnych Sądu Rejonowego w Iławie przy ulicy Mikołaja Kopernika 4B.
4) Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne, co oznacza, że ich nieprzekazanie skutkuje odmową zakwaterowania w pokoju gościnnym w Sądzie Rejonowym w Iławie.
5) Pani/Pana dane będą przetwarzane jedynie przez upoważnionych pracowników Sądu Rejonowego w Iławie zaangażowanych w proces korzystania z pokoi gościnnych tutejszego Sądu.
6) Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.
7) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów dotyczących archiwizowania i sposobu postępowania z daną dokumentacją.
8) Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
9) Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.
 
 

Klauzula informacyjna dla osób, których dane przetwarzane są w postępowaniach sądowych w ramach sprawowania wymiaru sprawiedliwości albo realizacji zadań z zakresu ochrony prawnej

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej: „RODO”, art. 22 ust. 1, 2 i 3 Ustawy z dnia 14 grudnia 2018 r. o ochronie danych osobowych przetwarzanych w związku z zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości (Dz.U. z 2019 r. poz. 125), dalej: „uDODO”, informuję, że:
1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w postępowaniach sądowych w ramach sprawowania wymiaru sprawiedliwości albo realizacji zadań z zakresu ochrony prawnej jest:
a) Sąd Rejonowy w Iławie, adres: ul. Mikołaja Kopernika 4B, 14 – 200 Iława.
2. Administratorami danych osobowych przetwarzanych w systemach teleinformatycznych obsługujących postępowania sądowe, w systemach teleinformatycznych, w których są prowadzone rejestry sądowe, oraz w systemach teleinformatycznych, w których są prowadzone urządzenia ewidencyjne (sądowe systemy teleinformatyczne), są:
a) Sąd Rejonowy w Iławie, adres: ul. Mikołaja Kopernika 4B, 14 – 200 Iława – w ramach sprawowania wymiaru sprawiedliwości albo realizacji zadań z zakresu ochrony prawnej.
b) Prezes Sądu Rejonowego w Iławie oraz Minister Sprawiedliwości – w ramach realizowanych zadań.
3. Administrator danych osobowych – Sąd Rejonowy w Iławie wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, który nadzoruje sferę przetwarzania danych osobowych. Inspektorem Ochrony Danych jest: Aleksander Ratke, kontakt jest możliwy pod adresem do korespondencji: Inspektor Ochrony Danych, Sąd Rejonowy w Iławie, ul. Mikołaja Kopernika 4B, 14-200 Iława, za pośrednictwem poczty elektronicznej, e-mail: iod@ilawa.sr.gov.pl, lub telefonicznie: tel. 89 644 58 58.
4. Administrator danych osobowych – Prezes Sądu Rejonowego w Iławie wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, który w jego imieniu nadzoruje sferę przetwarzania danych osobowych. Inspektorem Ochrony Danych jest: Aleksander Ratke, kontakt jest możliwy pod adresem do korespondencji: Inspektor Ochrony Danych, Sąd Rejonowy w Iławie, ul. Mikołaja Kopernika 4B, 14-200 Iława, za pośrednictwem poczty elektronicznej, e-mail: iod@ilawa.sr.gov.pl, lub telefonicznie: tel. 89 644 58 58.
5. Administrator danych osobowych – Minister Sprawiedliwości wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, kontakt jest możliwy pod adresem do korespondencji: Inspektor Ochrony
Danych, Ministerstwo Sprawiedliwości, Al. Ujazdowskie 11, 00 – 950 Warszawa, adres e-mail: iod@ms.gov.pl.
6. Sąd Rejonowy w Iławie przetwarza dane osobowe w celu prowadzenia postępowań sądowych oraz wykonania zadań z zakresu ochrony prawnej.
7. Przetwarzanie danych osobowych oraz szczególnych kategorii danych osobowych w postępowaniach sądowych w ramach sprawowania wymiaru sprawiedliwości albo realizacji zadań z zakresu ochrony prawnej odbywa się na podstawie Ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych, a nadto na podstawie szczegółowych przepisów prawa krajowego — zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c) i e), art. 9 i 10 „RODO” oraz art. 13 i 14 „uDODO”.
8. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędnych do realizacji celu o którym mowa powyżej jest obowiązkowe - wynika z przepisów prawa.
9. Sąd Rejonowy w Iławie przetwarza dane osobowe przez okres wynikający z art. 53 Ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2019 r., poz. 52 j.t. z późn.zm.) i Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 5 marca 2004 r. w sprawie przechowywania akt spraw sądowych oraz ich przekazywania do archiwów państwowych lub do zniszczenia (Dz. U. z 2014 r., poz. 991 j.t.).
10. Odbiorcami danych osobowych mogą być:
a) organy publiczne, instytucje, podmioty, które są uprawnione do żądania dostępu bądź otrzymywania danych osobowych na podstawie przepisów prawa,
b) podmioty którym Administrator powierzy/udostępni dane osobowe na podstawie umów np. dostawcy IT.
11. W zakresie przetwarzania danych osobowych posiada Pani/Pan następujące prawa:
a) dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania w zakresie przewidzianym odrębnymi przepisami,
b) wniesienia sprzeciwu w przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. e) „RODO” (prawnie uzasadniony interes lub interes publiczny),
c) cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych - w przypadku, gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, przy czym cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem,
d) wniesienia skargi do Prezesa Sądu Okręgowego w Elblągu, Pl. Konstytucji 1, 82-300 Elbląg, w przypadku naruszenia praw w wyniku przetwarzania danych osobowych przetwarzanych w postępowaniach sądowych w ramach sprawowania wymiaru sprawiedliwości albo realizacji zadań z zakresu ochrony prawnej,
e) wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, w przypadku naruszenia praw w wyniku przetwarzania danych osobowych w innych celach niż przetwarzanych w postępowaniach sądowych.
12. Dane osobowe przetwarzane w postępowaniach sądowych w ramach sprawowania wymiaru sprawiedliwości albo realizacji zadań z zakresu ochrony prawnej nie będą przekazywane do
państwa trzeciego bądź organizacji międzynarodowej za wyjątkiem sytuacji wynikających z przepisów prawa.
13. Osoby, których dane dotyczą i które są przetwarzane w postępowaniach sądowych w ramach sprawowania wymiaru sprawiedliwości albo realizacji zadań z zakresu ochrony prawnej nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji oraz profilowaniu.
 
 
 

Klauzula informacyjna dla stażystów/praktykantów Sądu Rejonowego w Iławie

Zgodnie z art. 13 i 14 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej RODO, informuję, że:
1) Administratorem danych osobowych w zakresie realizowanych zadań są:
 Prezes Sądu Rejonowego w Iławie,
 Dyrektor Sądu Rejonowego w Iławie,
Dane kontaktowe: Sąd Rejonowy w Iławie, ul. M. Kopernika 4B, 14 – 200 Iława.
2) Nadzór nad prawidłowym przetwarzaniem danych osobowych w Sądzie sprawuje Inspektor Ochrony Danych p. Aleksander Ratke, tel. 89 644 58 58, e – mail: iod@ilawa.sr.gov.pl.
3) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w zakresie i celu niezbędnym do realizacji przepisów prawa oraz realizacji umowy stażu z urzędu pracy/stażu finansowanego z innych źródeł/ praktyki studenckiej, na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b) i c) RODO.
4) Pani/Pana dane osobowe otrzymaliśmy od organu/podmiotu kierującego na staż/praktykę.
5) Dostęp do Pani/Pana danych osobowych – wewnątrz struktury organizacyjnej Sądu – będą mieć wyłącznie upoważnieni przez Sąd pracownicy i tylko w niezbędnym zakresie. W pewnych sytuacjach Pani/Pana dane osobowe mogą być ujawniane przez Sąd odbiorcom poza strukturą Sądu. Zawsze w takiej sytuacji Sąd dokładnie bada podstawę prawną ujawnienia danych osobowych.
6) Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych mogą być jednostki nadrzędne, podmioty świadczące na rzecz Sądu usługi informatyczne oraz inne upoważnione podmioty na podstawie i w granicach przepisów prawa.
7) Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.
8) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania umowy oraz w obowiązkowym okresie przechowywania dokumentacji związanej z rodzajem umowy, ustalanym zgodnie z odrębnymi przepisami prawa.
9) Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,
10) Wymienione prawa mogą być ograniczone w sytuacjach, kiedy administrator jest zobowiązany prawnie do przetwarzania danych w celu realizacji obowiązku ustawowego.
11) Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych dotyczących Pani/Pana narusza przepisy RODO.
.
 

Klauzula informacyjna firm zewnętrznych Sądu Rejonowego w Iławie


Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej RODO, informuję, że:
1) Administratorem danych osobowych w zakresie realizowanych zadań jest Dyrektor Sądu Rejonowego w Iławie.
Dane kontaktowe: Sąd Rejonowy w Iławie, ul. M. Kopernika 4B, 14-200 Iława.
2) Nadzór nad prawidłowym przetwarzaniem danych osobowych sprawuje Inspektor Ochrony Danych p. Aleksander Ratke, tel. 89 644 58 58, e – mail: iod@ilawa.sr.gov.pl.
3) Dane osobowe osób kontaktowych (zwane dalej „dane osobowe”) będą przetwarzane w celu realizacji praw i obowiązków związanych z czynnościami przed zawarciem umowy oraz wynikających z zawartej umowy, na podstawie art.6 ust.1 pkt b RODO.
4) Podanie danych osobowych może być wymogiem ustawowym, a ich nieprzekazanie spowoduje niemożność przygotowania i realizacji zawartej umowy.
5) Odbiorcą danych osobowych będą jedynie podmioty upoważnione na mocy przepisów prawa lub podpisanej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.
6) Podane dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu przetwarzaniu, w tym również w formie profilowania.
7) Dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania zawartej umowy oraz w okresie przechowywania dokumentacji ustalonym zgodnie z odrębnymi przepisami.
8) Osoby, których dane dotyczą, mają prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
9) Wymienione prawa mogą być ograniczone w sytuacjach, kiedy administrator jest zobowiązany prawnie do przetwarzania danych w celu realizacji obowiązku ustawowego.
10) Osoby, których dane dotyczą, jeśli uznają, że przetwarzanie danych osobowych przez Sąd narusza przepisy RODO, mają prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 
 

Rejestr zmian dla: Obowiązek Informacyjny

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Iławie
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Rafał Abramczyk
Dokument z dnia:
2019-12-04
Publikacja w dniu:
2019-12-04
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Iławie
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Rafał Abramczyk
Dokument z dnia:
2019-10-16
Publikacja w dniu:
2019-10-16
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Iławie
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Rafał Abramczyk
Dokument z dnia:
2019-10-16
Publikacja w dniu:
2019-10-16
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Iławie
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Rafał Abramczyk
Dokument z dnia:
2019-10-16
Publikacja w dniu:
2019-10-16
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Iławie
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Rafał Abramczyk
Dokument z dnia:
2019-10-08
Publikacja w dniu:
2019-10-08
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Iławie
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Rafał Abramczyk
Dokument z dnia:
2019-10-08
Publikacja w dniu:
2019-10-08
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Iławie
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Rafał Abramczyk
Dokument z dnia:
2019-10-08
Publikacja w dniu:
2019-10-08
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Iławie
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Rafał Abramczyk
Dokument z dnia:
2019-10-08
Publikacja w dniu:
2019-10-08
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Iławie
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Rafał Abramczyk
Dokument z dnia:
2019-10-08
Publikacja w dniu:
2019-10-08
Opis zmiany:
b/d