Nieodpłatna pomoc prawna

 

INFORMACJA DOTYCZĄCA NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ, NIEODPŁATNEGO PORADNICTWA OBYWATELSKIEGO I NIEODPŁATNEJ MEDIACJI

 

 

Zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej ( Dz. U. 2015 r., poz. 1255), stworzony został dostęp do nieodpłatnej pomocy prawnej.

Nieodpłatna pomoc prawna przysługuje osobie fizycznej, zwanej dalej "osobą uprawnioną":

 • której w okresie 12 miesięcy poprzedzających zwrócenie się o udzielenie nieodpłatnej pomocy prawnej zostało przyznane świadczenie z pomocy społecznej na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2015 r. poz. 163, z późn. zm.) i wobec której w tym okresie nie wydano decyzji o zwrocie nienależnie pobranego świadczenia lub
 • która posiada ważną Kartę Dużej Rodziny, o której mowa w ustawie z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. poz. 1863), lub
 • która uzyskała zaświadczenie, o którym mowa w ustawie z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego (Dz. U. z 2014 r. poz. 1206 oraz z 2015 r. poz. 693), lub
 • która posiada ważną legitymację weterana albo legitymację weterana poszkodowanego, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o weteranach działań poza granicami państwa (Dz. U. Nr 205, poz. 1203), lub
 • która nie ukończyła 26 lat, lub
 • która ukończyła 65 lat, lub
 • która w wyniku wystąpienia klęski żywiołowej, katastrofy naturalnej lub awarii technicznej znalazła się w sytuacji zagrożenia lub poniosła straty, lub
 • która jest w ciąży.

Prawo do nieodpłatnej pomocy prawnej osoba uprawniona, o której mowa w:

 • we wskazanym wyżej pkt 1 - wykazuje przez przedłożenie oryginału albo odpisu decyzji o przyznaniu świadczenia z pomocy społecznej lub zaświadczenia o udzieleniu świadczenia, o którym mowa w art. 106 ust. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej;
 • we wskazanym wyżej pkt 2 - wykazuje przez przedłożenie ważnej Karty Dużej Rodziny, o której mowa w ustawie z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny;
 • we wskazanym wyżej pkt 3 - wykazuje przez przedłożenie zaświadczenia, o którym mowa w ustawie z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego;
 • w wskazanym wyżej pkt 4 - wykazuje przez przedłożenie ważnej legitymacji weterana albo legitymacji weterana poszkodowanego, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o weteranach działań poza granicami państwa;
 • we wskazanych wyżej pkt 5 i 6 - wykazuje przez przedłożenie dokumentu stwierdzającego tożsamość;
 • we wskazanym wyżej pkt 7 - wykazuje przez złożenie oświadczenia, że zachodzi co najmniej jedna z okoliczności wymienionych w tym przepisie;
 • we wskazanym wyżej pkt 8 - wykazuje przez przedłożenie dokumentu potwierdzającego ciążę.

Nieodpłatna pomoc prawna obejmuje:

 • poinformowanie osoby uprawnionej o obowiązującym stanie prawnym, o przysługujących jej uprawnieniach lub o spoczywających na niej obowiązkach lub
 • wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego, lub
 • udzielenie pomocy w sporządzeniu projektu pisma w sprawach, o których mowa w pkt 1 i 2, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowo-administracyjnym, lub
 • sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowo-administracyjnym.

Nieodpłatna pomoc prawna nie obejmuje spraw:

 • podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej;
 • z zakresu prawa celnego, dewizowego i handlowego;
 • związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowania do rozpoczęcia tej działalności.

Nieodpłatna pomoc prawna dla kobiet w ciąży jest udzielana w zakresie związanym z ciążą i urodzeniem dziecka, w szczególności praw rodzicielskich i uprawnień pracowniczych.

Więcej informacji na temat nieodpłatnej pomocy prawnej znaleźć można na stronie internetowej darmowapomocprawna.ms.gov.pl

Na terenie powiatu znajdują się następujące punkty, w których można uzyskać niodpłatną pomoc prawną:

 Punkt zlokalizowany w Iławie - w budynku Starostwa Powiatowego w Iławie przy ul. Gen. Wł. Andersa 2a czynny jest:

 • w poniedziałki w godzinach 12:00 do 16:00,
 • we wtorki, środy, czwartki i piątki w godzinach 8:00 do 12:00.

Punkt zlokalizowany w Lubawie - w budynku internatu Zespołu Szkół w Lubawie przy ul. Kupnera 12 czynny jest:

 • w poniedziałki w godzinach 13:00 do 17:00,
 • we wtorki, środy i czwartki w godzinach 9:00 do 13:00,
 • w piątki w godzinach 13:00 do 17:00.

Punkt zlokalizowany w Zalewie i w Iławie działa:
w Zalewie - w budynku Urzędu Miejskiego w Zalewie przy ul. Częstochowskiej 8:

 • w poniedziałki w godzinach 12:00 do 16:00,
 • w czwartki w godzinach 9:00 do 13:00.

w Iławie - w budynku Starostwa Powiatowego w Iławie przy ul. Gen. Wł. Andersa 2a:

 • we wtorki i środy w godzinach 13:00 do 17:00,
 • w piątki w godzinach 12:00 do 16:00.

Punkt zlokalizowany w Suszu i Kisielicach działa:
w Suszu - w budynku Zespołu Szkół im. I. Kosmowskiej w Suszu przy ul. Wiejskiej 1:

 • w poniedziałki w godzinach 13:00 do 17:00,
 • w środy i czwartki w godzinach 9:00 do 13:00.

w Kisielicach - w Zespole Szkół Rolniczych w Kisielicach przy ul. Daszyńskiego 12:

 • we wtorki w godzinach 13:00 do 17:00,
 • w piątki w godzinach 9:00 do 13:00.

Rejestr zmian dla: Nieodpłatna pomoc prawna