Kontrola zarządcza 2015

   NAJWAŻNIEJSZE CELE DO REALIZACJI W ROKU 2015      
Lp. CEL MIERNIKI OKREŚLAJĄCE STOPIEŃ REALIZACJI CELU Najważniejsze zadania służące realizacji celu Odniesienie do dokumentu o charakterze strategicznym
NAZWA PLANOWANA WARTOŚĆ DO OSIĄGNIĘCIA NA KONIEC ROKU, KTÓREGO DOTYCZY PLAN
1 2 3 4 5 6
1 Zwiększenie stopnia realizacji praw obywatelskich przez system wymiaru sprawiedliwości Standaryzacja usług świadczonych przez sądy w BOI 100% 1/ utworzenie BOI; 2/ nadzór nad prawidłowym funkcjonowaniem BOI;  3/ działania promujące darmową pomoc prawną; 4/ ułatwienie dostępu do informacji publicznej (treści orzeczeń); 5/ zapewnienie dostepu do szybkiej i rzetelnej informacji udzielanej przez pracowników BOI; 6/ wdrożenie protokołu elektornicznego w sprawach cywilnych i wykroczeniowych.  Długookresowa Strategia Riozwoju Kraju Polska 2030. Trzecia fala nowoczesności. Strategia Sprawne Państwo 2020. Strategia Rozwoju Kraju 2020.      Strategia modernizacji Przestrzeni Sprawiedliwości w Polsce na lata 2014-2020.                 Plan działalności Ministra Sprawiedliwości na rok 2016 dla działu administracji rządowej -sprawiedliwość. 
2 Poprawa sprawności działania systemu wymiaru sprawiedliwości. Sprawność postępowań sądowych według głównych kategorii spraw w I instancji (tj. śedni czas trwania postępowania od dnia pierwszej rejestracji do dnia uprawomocnienia się sprawy w I instancji - wskaźnik obliczany dla spraw z wybranych repertoriów I instancji (Sądy Okręgowe: C, CG-G, Ns  (z wył. rej.) , Nc, Co, K, U, P, GC, GNs, GNc; Sądy Rejonowe:C, CG-G, Ns, Nc, K, Kp, W, U, P, Np, RC, RNs, Nsm, GC, GNs, GNc, GU, GUp, GN, GZd, U). 3,8% 1/ zwiększenie efektywności pracy poprzez poprawę warunków organizacyjnych oraz skuteczniejszy nadzór kierownictwa; 2/ wzmożenie nadzoru nad równomiernym obciążeniem pracy; 3/ zapewnienie prawidłowej efektywności wykorzystania  kadry (w tym systemu zastępstw); 4/ nadzór administracyjny Prezesa Sądu Rejonowego w Iławie polegający na bieżącym monitorowaniu i raportowaniu wskaźnika pozostałości spraw; 5/ bieżąca analiza działalności sądu w oparciu o sprawozdania statystyczne dokonywana przez Prezesa Sądu oraz Przewodniczących Wydziałów; 
6/ kontrola i monitorowanie przez Przewodniczących Wydziałów co do zasadności odraczania i przerywania rozpraw i posiedzeń, w których postępowanie jest przewlekłe;  7/Efektywny przepływ informacji; 8/ Szkolenia sedziów i pracowników;
9/ Promowanie alternatywnych metod rozwiązywania sporów
Liczba spraw sądowych skierowanych do postępowań mediacyjnych. 8