Konkurs na referendarza

Sąd Rejonowy w Iławie

ul. Mikołaja Kopernika 4B

14-200 Iława

 

 

OGŁOSZENIE O KONKURSIE

NA STANOWISKO REFERENDARZA SĄDOWEGO

W SĄDZIE REJONOWYM W IŁAWIE

Sygnatura konkursu: Adm.1101-3/18

Liczba wolnych stanowisk – 1

Termin i miejsce konkursu: 21 listopada 2018 roku godzina 9:00 sala konferencyjna - B231, Sądu Rejonowego w Iławie ul. Mikołaja Kopernika 4B.

Zgodnie z art.149 § 1 ustawy z dnia 27 lipca 2001 roku Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz.U.2018.23 j.t. ze zm.) na stanowisko referendarza sądowego może być mianowany ten, kto:

 1. posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich,

 2. jest nieskazitelnego charakteru

 3. ukończył studia prawnicze w Polsce i uzyskał tytuł magistra prawa lub zagraniczne uznane w Polsce,

 4. ukończył 24 lata,

 5. zdał egzamin referendarski, sędziowski, prokuratorski, notarialny, adwokacki lub radcowski lub ukończył aplikację sędziowską albo aplikację prokuratorską

Wykaz dokumentów wymaganych dla kandydatów:

 1. Wniosek o zatrudnienie na stanowisku referendarza sądowego z zaznaczeniem sygnatury konkursu wraz z aktualnym adresem oraz numerem telefonu kontaktowego,

 2. życiorys i informacja o przebiegu kariery zawodowej,

 3. oryginał lub urzędowo poświadczony odpis dokumentu potwierdzającego uzyskanie pozytywnego wyniku z egzaminu sędziowskiego, prokuratorskiego, notarialnego, adwokackiego, radcowskiego lub referendarskiego albo oryginał lub urzędowo poświadczony odpis dyplomu ukończenia aplikacji ogólnej,

 4. 3 aktualne fotografie zgodne z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych,

 5. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby konkursu – plik do pobrania,

 6. oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego i korzystaniu z pełni praw cywilnych i obywatelskich

Do zgłoszenia kandydat może dołączyć dokumenty potwierdzające dodatkowe kwalifikacje i osiągnięcia.

 

Termin składania przez kandydatów wymaganej dokumentacji:

do dnia 26 października 2018 roku.

Wymagane dokumenty z zaznaczeniem sygnatury konkursu (Adm. 1101-3/18) należy składać bezpośrednio w siedzibie Sądu Rejonowego w Iławie, Biuro Obsługi Interesantów pokój A123 ul. Mikołaja Kopernika 4B bądź za pośrednictwem operatora świadczącego usługi pocztowe na adres: Sąd Rejonowy w Iławie Oddział Administracyjny, ul. Mikołaja Kopernika 4B, 14-200 Iława (decyduje data stempla pocztowego).

Zgłoszenia otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane.

Lista kandydatów dopuszczonych do konkursu zostanie ogłoszona nie później niż siedem dni przed terminem rozpoczęcia konkursu na stronie BIP (stronie internetowej Sądu) – www.ilawa.sr.gov.pl oraz na tablicy ogłoszeń znajdującej się w siedzibie Sądu przy ul. Mikołaja Kopernika 4B.

Zgłoszenia niezakwalifikowane do udziału w konkursie mogą zostać odebrane w terminie do dnia 15 grudnia 2018r.

Nieodebrane w zakreślonym terminie dokumenty zostaną komisyjnie zniszczone.


 

 

Iława, dnia 02 listopada 2018r.

 

Adm-1101-3/18

 

 

 

 

 

LISTA OSÓB ZAKWALIFIKOWANYCH DO EGZAMINU

 

NA STANOWISKO REFERENDARZA SĄDOWEGO W SĄDZIE REJONOWYM

 

W IŁAWIE

 

 

 

Lp.

Nazwisko

Imię

Miejscowość zamieszkania

1.

Bernacka-Stachniałek

Milena

Iława

2.

Bogusławska

Katarzyna

Elbląg

3.

Czeszejko

Bartłomiej

Iława

4.

Górska

Magdalena

Słupsk

5.

Grzeszczyk

Marcin

Olsztyn

6.

Dzieliński

Tomasz

Świętajno

7.

Świacka

Anna

Olsztyn

 

 

 

 

 

Egzamin odbędzie się w dniu 21.11.2018 r. godz.09:00 sala konferencyjna B231 budynek B

 

W celu weryfikacji tożsamości prosimy o stawienie się z dowodem osobistym

 

o godzinie 8:30.

 

 

 

 

 

W przypadku rezygnacji z udziału w konkursie prosimy o telefoniczną informację – tel.: 89 644-57-57


Rejestr zmian dla: Konkurs na referendarza

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Iławie
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Robert Janiszewski
Dokument z dnia:
2018-11-05
Publikacja w dniu:
2018-11-05
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Iławie
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Robert Janiszewski
Dokument z dnia:
2018-11-05
Publikacja w dniu:
2018-11-05
Opis zmiany:
lista kandydatów
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Iławie
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Robert Janiszewski
Dokument z dnia:
2018-10-10
Publikacja w dniu:
2018-10-10
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Iławie
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Robert Janiszewski
Dokument z dnia:
2018-10-10
Publikacja w dniu:
2018-10-10
Opis zmiany:
załącznik
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Iławie
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Robert Janiszewski
Dokument z dnia:
2018-10-10
Publikacja w dniu:
2018-10-10
Opis zmiany:
wywieszenie oferty