Konkurs na asystenta sędziego

 KONKURS NA STANOWISKO ASYSTENTA SĘDZIEGO W SĄDZIE REJONOWYM W IŁAWIE

 

 Iława, dnia 23 sierpnia 2018 r.

Adm-1101-2/18

 

Wiceprezes Sądu Rejonowego w Iławie

Na podstawie Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 14.10.2013 r. w sprawie przeprowadzenia konkursu na stanowisko asystenta sędziego (Dz. U.2013, poz.1228)

ogłasza konkurs na jedno wolne  stanowisko asystenta sędziego w Sądzie Rejonowym w Iławie, który zostanie przeprowadzony w dniu  

08 października 2018r. o godz. 10.00

w sali konferencyjnej B231  w budynku B  Sądu Rejonowego, ul. M. Kopernika 4B

 

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:    

wykonywanie czynności  określonych  w rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 8 listopada 2012 r. w sprawie czynności asystentów sędziów (Dz. U. 2012, poz. 1270).

 Na stanowisku asystenta sędziego może być zatrudniony ten, kto:       

 1. jest obywatelem Rzeczypospolitej Polskiej i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich;
 2. jest nieskazitelnego charakteru;
 3. ukończył wyższe studia prawnicze w Polsce i uzyskał tytułu magistra lub studia zagraniczne uznane w Polsce;
 4. ukończył 24 lata;

Wykaz dokumentów:          

 1. wniosek o zatrudnienie na stanowisku asystenta sędziego skierowany do Prezesa Sądu Rejonowego w Iławie wraz z Oświadczeniem o zapoznaniu się z treścią klauzuli informacyjnej dla kandydatów do pracy w Sądzie Rejonowym w Iławie (plik do pobrania), Oświadczeniem o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu przeprowadzenia konkursu (plik do pobrania) oraz Oświadczeniem o wyrażeniu zgody w celu wpisania na rezerwową listę kandydatów (plik do pobrania);
 2.  własnoręcznie sporządzony życiorys i informację o przebiegu kariery zawodowej;
 3. oryginał lub urzędowo poświadczony odpis dyplomu ukończenia wyższych studiów na kierunku prawo w Rzeczpospolitej Polskiej  i uzyskania tytułu zawodowego magistra albo zaświadczenie o zdanym egzaminie  magisterskim, albo oryginał lub urzędowo poświadczony odpis dokumentu potwierdzającego ukończenie zagranicznych studiów wyższych na kierunku prawo uznanych w Rzeczpospolitej Polskiej na podstawie odrębnych przepisów;
 4. oświadczenie, o którym mowa w art. 155a § 6 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. – Prawo o ustroju sadów powszechnych, tj. oświadczenie, iż przeciwko kandydatowi nie jest prowadzone postepowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe;
 5. oświadczenie, że jest obywatelem Rzeczpospolitej Polskiej i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich;
 6. aktualną fotografię zgodną z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych.

Wszystkie oświadczenia winny być podpisane własnoręcznie. Do zgłoszenia kandydat może dołączyć dokumenty potwierdzające dodatkowe kwalifikacje i osiągnięcia.

Termin zgłoszenia:

Osoby zainteresowane winny kierować zgłoszenia w terminie do dnia -  19 września 2018r.

Miejsce złożenia przez kandydata zgłoszenia o przystąpieniu do konkursu:   

Siedziba Sądu Rejonowego w Iławie – Biuro Obsługi Interesantów  Sądu Rejonowego w Iławie, ul. M. Kopernika 4B, pokój nr A123 , w godz. 7.15-15.15, bądź za pośrednictwem operatora świadczącego usługi pocztowe, z podaniem oznaczenia konkursu –  „Konkurs na asystenta sędziego Adm. 1101-2/18” na adres: Prezes Sądu Rejonowego w Iławie, ul. M. Kopernika 4B, 14-200 Iława. W przypadku przesyłania dokumentów za pośrednictwem operatora świadczącego usługi pocztowe za datę ich złożenia uważa się datę stempla pocztowego.

Etapy konkursu:

Konkurs zostanie przeprowadzony zgodnie z rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 14 października 2013 r.  w sprawie przeprowadzania konkursów na stanowisko asystenta sędziego (Dz. U. 2013.1228)

- etap pierwszy - wstępna weryfikacja zgłoszeń kandydatów pod kątem spełnienia wymogów formalnych przystąpienia do konkursu

- etap drugi – test obejmujący 36 pytań z zakresu prawa karnego i cywilnego oraz postępowania karnego i postępowania cywilnego, oraz z pracy pisemnej na jeden z dwóch tematów z zakresu prawa cywilnego i prawa karnego, wybrany przez kandydata;

- etap trzeci – rozmowa kwalifikacyjna.

Dalsze informacje dot. konkursu będą umieszczane na stronie internetowej BIP Sądu Rejonowego w Iławie oraz na tablicy ogłoszeń w budynku Sądu Rejonowego w Iławie, ul. M. Kopernika 4B.         

Zgłoszenia niezakwalifikowane do udziału w konkursie bądź jego dalszej części mogą zostać odebrane w Oddziale Administracyjnym w terminie do dnia 30 listopada 2018.

Po upływie wskazanego terminu dokumenty zostaną zniszczone komisyjnie.     

 

Wiceprezes Sądu Rejonowego w Iławie

                               Ewa Toczydłowska

 

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

 

 

Iława, dnia 09 października 2018 r.

Adm-1101-2/18

 

 

OGŁOSZENIE

 

Na podstawie §12 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie przeprowadzania konkursu na stanowisko asystenta sędziego z dnia 14.10.2013 r. (Dz.U.2013.1228), Prezes Sądu Rejonowego w Iławie informuje, iż kandydatem wybranym do zatrudnienia na stanowisku asystenta sędziego jest:

Pani Natalia Paulina Kaszyńska (43 pkt)

 

Komisja wyłoniła rezerwową listę kandydatów

 1. Zuzanna Jacewicz-Piórkowska (36 pkt);

 

 

 

 

/-/Prezes Sądu Rejonowego

w Iławie

Tytus Szymanek

 

Rejestr zmian dla: Konkurs na asystenta sędziego

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Iławie
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Robert Janiszewski
Dokument z dnia:
2018-10-09
Publikacja w dniu:
2018-10-09
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Iławie
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Robert Janiszewski
Dokument z dnia:
2018-09-28
Publikacja w dniu:
2018-09-28
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Iławie
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Robert Janiszewski
Dokument z dnia:
2018-09-07
Publikacja w dniu:
2018-09-07
Opis zmiany:
dodanie załącznika
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Iławie
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Robert Janiszewski
Dokument z dnia:
2018-08-24
Publikacja w dniu:
2018-08-24
Opis zmiany:
Opublikowanie oferty