Dyrektor Sądu

Dyrektor Sądu Rejonowego w Iławie

Anna Katarzyna Stasiak

pokój B223, tel. wew. 664

email: dyrektor@ilawa.sr.gov.pl

 

Dyrektor Sądu Rejonowego

art. 31a ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych:

 1. kieruje działalnością administracyjną sądu, w zakresie wskazanym w art. 8 pkt 1 Prawa o ustroju sądów powszechnych,
 2. wykonuje zadania przypisane, na podstawie odrębnych przepisów, kierownikowi jednostki w zakresie finansowym,
  gospodarczym, kontroli finansowej, gospodarowania mieniem Skarbu Państwa oraz audytu wewnętrznego w tych obszarach,
 3. jest zwierzchnikiem służbowym i dokonuje czynności z zakresu prawa pracy oraz reprezentuje sąd w tym zakresie wobec pracowników sądu, z wyłączeniem sędziów, asesorów sądowych, referendarzy sądowych, kuratorów zawodowych oraz asystentów sędziów,
 4. określa, w porozumieniu z prezesem sądu, rozmieszczenie i liczbę poszczególnych stanowisk, na których są zatrudniani pracownicy sądu, z wyłączeniem sędziów, asesorów sądowych, referendarzy sądowych, kuratorów zawodowych i asystentów sędziów, w wydziałach sądu;
 5. reprezentuje Skarb Państwa w zakresie powierzonego mienia i zadań sądu,
 6. dysponuje rachunkami depozytowymi Ministra Finansów, o których mowa w art. 83a ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, z zastrzeżeniem art. 83a ust. 2 tej ustawy.

 

§ 31 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 czerwca 2019 r. Regulamin urzędowania sądów powszechnych

 1. Czynności dyrektora sądu w zakresie działalności administracyjnej sądu oraz zadań przypisanych kierownikowi jednostki w zakresie finansowym, gospodarczym, kontroli finansowej, gospodarowania mieniem Skarbu Państwa oraz audytu wewnętrznego regulują odrębne przepisy.
 2. Czynności dyrektora sądu obejmują w szczególności:

        1)  nadzorowanie pracy komórek organizacyjnych sądu niezwiązanych bezpośrednio z działalnością orzeczniczą,
        2)  koordynowanie działalności komórek organizacyjnych sądu oraz organizowanie w porozumieniu z prezesem sądu
              współpracy pomiędzy wydziałami orzeczniczymi i pozostałymi komórkami organizacyjnymi sądu,
        3)  zapewnienie ochrony i bezpieczeństwa obiektów sądowych w zakresie nie powierzonym prezesowi sądu,
              w tym ogłaszanie ewakuacji sądu,
        4)  zapewnienie ławnikom odpowiednich warunków i narzędzi pracy w celu umożliwienia prawidłowego wykonywania
              obowiązków orzeczniczych,
        5)  zapewnienie przestrzegania zasad ochrony bezpieczeństwa informacji,
        6)  współpracę z Krajową Szkołą Sądownictwa i Prokuratury w zakresie szkoleń oraz organizację szkoleń
              podległych pracowników.
 1. Dyrektor sądu jest administratorem danych osobowych zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych.

Rejestr zmian dla: Dyrektor Sądu