III Wydział Rodzinny i Nieletnich

telefon 89/644 58 03

fax 89/644 58 53

 

Przewodnicząca Wydziału - SSR Izabela Nadratowska-Borowa 

Zastępca Przewodniczącej - SSR Ewa Kochowicz-Szwarc

Kierownik Sekretariatu - Danuta Mazurewicz

 

Kadra orzecznicza

SSR Ewa Kochowicz-Szwarc

SSR Izabela Nadratowska-Borowa

SSR Elżbieta Skierkowska

Właściwość rzeczowa

W III Wydziale Rodzinnym i Nieletnich rozpoznawane są sprawy:

 • o alimenty (podwyższenie, obniżenie alimentów, wygaśnięcie obowiązku alimentacyjnego), - o ustalenie ojcostwa,
 • o zaprzeczenie ojcostwa,
 • o ustanowienie rozdzielności majątkowej małżeńskiej,
 • o leczenie odwykowe,
 • o ustanowienie opieki prawnej,
 • o zezwolenie na umieszczenie w Domu Pomocy Społecznej,
 • o skierowanie na leczenie psychiatryczne,
 • o przyjęcie do Szpitala Psychiatrycznego bez zgody,
 • o wyznaczenie przedstawiciela dla osoby nieobecnej,
 • o wypłacenie wynagrodzenia do rąk współmałżonka,
 • o zezwolenie na rozporządzanie majątkiem osoby ubezwłasnowolnionej całkowicie i częściowo,
 • o ograniczenie /pozbawienie/ przywrócenie/ zawieszenie władzy rodzicielskiej,
 • o zezwolenie na wydanie paszportu/dowodu osobistego
 • o zezwolenie na dokonanie czynności przekraczającej zwykły zakrez zarządu majątkiem małoletniego,
 • o ustalenie miejsca pobytu małoletniego/ o ustanowienie kontaktów z dzieckiem,
 • o ustanowienie i rozwiązanie rodziny zastępczej,
 • o uznanie dziecka,
 • o przysposobienie,
 • o zmianę wyroku rozwodowego,
 • o zmianę nazwiska dziecka,
 • skarga na czynności komornika;
 • o ponowne wydanie tytułu wykonawczego,
 • o zawieszenie postępowania egzekucyjnego,
 • o umorzenie egzekucji komorniczej / zadłużenia alimentacyjnego / zaległych aliementów,
 • o zabezpieczenie alimentów,
 • o egzekucję kontaktów z małoletnim,
 • o wznowienie postępowania,
 • o przymusowe odebrania dziecka.
  ponadto wydział rozpatruje sprawy karne nieletnich o czyn karalny i demoralizację.

WYSOKOŚĆ OPŁAT W POSZCZEGÓLNYCH RODZAJACH SPRAW:


 • Opłatę od pisma zawierającego oświadczenie o rozszerzeniu powództwa lub jego zmianie w sposób powodujący wzrost wartości przedmiotu sporu pobiera się w wysokości różnicy między opłatą należną od powództwa rozszerzonego lub zmienionego a opłatą należną sprzed rozszerzenia lub zmiany powództwa, nie niższej jednak niż 30 złotych.

 

 • Opłatę stałą w kwocie 50 złotych pobiera się od skargi na czynności komornika.

 

 • Opłatę stałą w kwocie 100 złotych pobiera się od zażalenia na postanowienie w przedmiocie:
 1. oddalenia wniosku o wyłączenie sędziego lub ławnika,
 2. wynagrodzenia i zwrotu kosztów poniesionych przez mediatora, biegłego, tłumacza, kuratora lub uprawnioną osobę trzecią,
 3. należności świadka,
 4. wniosku o wszczęcie postępowania nieprocesowego lub samodzielnej jego części, chyba że przepis szczególny stanowi inaczej,
 5. apelacji, zażalenia, skargi kasacyjnej, skargi o wznowienie postępowania i skargi o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia w sprawie, w której postępowanie nieprocesowe zostało wszczęte z urzędu,
 6. wniosku o zabezpieczenie dowodu.

 

 • Opłatę stałą w kwocie 100 złotych pobiera się od wniosku o doręczenie orzeczenia albo zarządzenia z uzasadnieniem zgłoszonego w terminie tygodnia od dnia ogłoszenia albo doręczenia tego orzeczenia albo zarządzenia.  W przypadku wniesienia środka zaskarżenia opłatę uiszczoną od wniosku o doręczenie orzeczenia albo zarządzenia z uzasadnieniem zalicza się na poczet opłaty od środka zaskarżenia. Ewentualna nadwyżka nie podlega zwrotowi

 

Wysokość opłat w postępowaniu nieprocesowym

 • Opłatę stałą w kwocie 100 złotych pobiera się od wniosku o:
 1. zezwolenie na zawarcie związku małżeńskiego,
 2. zmianę wyroku orzekającego rozwód lub separację w części dotyczącej władzy rodzicielskiej,
 3. zwolnienie od obowiązku złożenia lub przedstawienia kierownikowi urzędu stanu cywilnego dokumentu potrzebnego do zawarcia związku małżeńskiego.

 

 • Opłatę stałą w kwocie 200 złotych pobiera się od pozwu w sprawie o :
 1. unieważnienie uznania dziecka,
 2. rozwiązanie przysposobienia.

 

Wysokość opłat w postępowaniu procesowym

 

 • Opłatę stałą w kwocie 200 złotych pobiera się od pozwu w sprawie o:
 1. ustalenie istnienia lub nieistnienia małżeństwa;
 2. unieważnienie małżeństwa;
 3. zaprzeczenie ojcostwa lub macierzyństwa
 4. ustanowienie przez sąd rozdzielności majątkowej

 

 • w sprawach o prawa majątkowe pobiera się od pisma opłatę stałą ustaloną według wartości przedmiotu sporu lub wartości przedmiotu zaskarżenia wynoszącej:

do 500 zł – 30 zł

ponad 500 zł do 1500 zł – 100 zł

ponad 1500 zł do 4000 zł – 200 zł

ponad 4000 zł do 7500 zł – 400 zł

ponad 7500 zł do 10 000 zł – 500 złOpłaty kancelaryjne

 • Opłatę od wniosku o wydanie na podstawie akt:
 1. poświadczonego odpisu, wypisu lub wyciągu,
 2. odpisu orzeczenia ze stwierdzeniem prawomocności,
 3. odpisu orzeczenia ze stwierdzeniem wykonalności,
 4. zaświadczenia

– pobiera się w kwocie 20 złotych za każde rozpoczęte 10 stron wydanego dokumentu.

 • Opłatę od wniosku o wydanie na podstawie akt zapisu dźwięku albo obrazu i dźwięku z przebiegu posiedzenia pobiera się w kwocie 20 złotych za każdy wydany informatyczny nośnik danych.
  • Nie pobiera się opłaty od pierwszego wniosku o wydanie na podstawie akt odpisu orzeczenia kończącego postępowanie z klauzulą wykonalności, złożonego przez stronę, która wszczęła postępowanie.
  • Opłatę od wniosku o wydanie kopii dokumentu, znajdującego się w aktach sprawy, pobiera się w kwocie 20 złotych za każde rozpoczęte 20 stron wydanej kopii.

Rejestr zmian dla: III Wydział Rodzinny i Nieletnich

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Iławie
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Bogumiła Zakreta
Dokument z dnia:
2020-05-20
Publikacja w dniu:
2020-05-20
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Iławie
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Bogumiła Zakreta
Dokument z dnia:
2020-05-20
Publikacja w dniu:
2020-05-20
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Iławie
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Norbert Paweł Engler
Dokument z dnia:
2019-10-01
Publikacja w dniu:
2019-10-01
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Iławie
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Robert Janiszewski
Dokument z dnia:
2018-03-30
Publikacja w dniu:
2018-03-30
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Iławie
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Robert Janiszewski
Dokument z dnia:
2018-03-26
Publikacja w dniu:
2018-03-26
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Iławie
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Robert Janiszewski
Dokument z dnia:
2018-03-21
Publikacja w dniu:
2018-03-21
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Iławie
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Robert Janiszewski
Dokument z dnia:
2018-03-21
Publikacja w dniu:
2018-03-21
Opis zmiany:
b/d