Biuro Obsługi Interesantów

 Informujemy, że od dnia 1 lutego 2016 r. w Sądzie Rejonowym w Iławie funkcjonuje Biuro Obsługi Interesantów mieszczące się na parterze budynku Sądu przy ul. Mikołaja Kopernika 4 B w pokoju A123 i A124.

Biuro Obsługi Interesantów i Czytelnia akt oraz Biuro Podawcze:

89 644 57 00

728 338 243

 email: boi@ilawa.sr.gov.pl


Biuro Obsługi interesantów zostało utworzone Zarządzeniem Prezesa Sądu Rejonowego w Iławie nr 2/2016 z dnia 28 stycznia 2016 r.

 

Biuro Obsługi Interesantów obsługuje interesantów we wszystkich sprawach toczących się przed Sądem Rejonowym w Iławie za wyjątkiem spraw dotyczących V Wydziału Ksiąg Wieczystych.

 

Biuro Obsługi Interesantów nie udziela porad prawnych i informacji, które naruszyłyby przepisy innych aktów prawnych, w tym o ochronie danych osobowych.


Godziny pracy Biura Obsługi Interesantów, czytelni Akt i Biura Podawczego:

 

Zakres czynności Biura Obsługi Interesantów

Biuro Obsługi Interesantów (zwane dalej BOI) funkcjonuje w ramach Oddziału Administracyjnego Sądu Rejonowego w Iławie.

Do zadań BOI należy zapewnienie sprawnej i rzetelniej obsługi interesantów oraz ułatwienie im uzyskania niezbędnych informacji, udzielanych w miarę potrzeby  i możliwości.

W skład Biura Obsługi Interesantów wchodzi biuro podawcze oraz czytelnia akt stanowiąca integralna część BOI

Do zakresu podstawowych czynności Biura Obsługi Interesantów należy obsługa interesantów, w szczególności:

  a. przyjmowanie pism procesowych, kierowanych do poszczególnych wydziałów Sądu Rejonowego w Iławie;

  b.udzielanie informacji o:

  •      sposobach wszczęcia postępowania i podstawowych dokumentach, które należy złożyć przy wnoszeniu sprawy do sądu;
  •      rodzajach środków odwoławczych, sposobach i terminach do ich wniesienia;
  •      sposobie ubiegania się o zwolnienie od opłaty lub kosztów sądowych;
  •      przesłankach ustanowienia obrońcy, pełnomocnika lub radcy prawnego z urzędu
  •      sposobie usprawiedliwienia nieobecności na rozprawie lub posiedzeniu sądu;
  •      terminach rozpoznawanych spraw;

c. udostępnianie list i wykazów: biegłych sądowych, mediatorów, tłumaczy przysięgłych, kancelarii adwokackich, notarialnych,  radcowskich, komorników sądowych działających przy Sądzie Rejonowym w Iławie, lekarzy sądowych uprawnionych do wystawiania zaświadczeń i zwolnień lekarskich;

d. udostępnianie formularzy urzędowych;

 

Zakres czynności Czytelni Akt

W czytelni udostępniane są osobom uprawnionym akta:

a. spraw sądowych, rozpoznawanych przez Wydziały Sądu Rejonowego w Iławie: I Cywilny, II Karny, III Rodzinny i Nieletnich;

b. spraw zakończonych przed Sądem Rejonowym w Iławie, przechowywanych  w składnicy zakładowej;

W czytelni udostępniane są akta wyłącznie po wykazaniu uprawnienia do dostępu do danej sprawy oraz po okazaniu dokumentu tożsamości ze zdjęciem, a w przypadku pełnomocników zawodowych - legitymacji służbowej.