Adm-1100-2/19 OGŁOSZENIE O KONKURSIE NA STAŻ URZĘDNICZY W SĄDZIE REJONOWYM W IŁAWIE NA STANOWISKO INFORMATYKA

Iława, dnia 10 czerwca 2019 r.

Sąd Rejonowy w Iławie

ul. Mikołaja Kopernika 4B

14-200 Iława

 

Adm-1100-2/19

 

OGŁOSZENIE O KONKURSIE

NA STAŻ URZĘDNICZY

W SĄDZIE REJONOWYM W IŁAWIE

NA STANOWISKO INFORMATYKA

 (oznaczenie konkursu Adm. 1100-2/19)

 

 

                Dyrektor Sądu Rejonowego w Iławie na podstawie art. 3 b ustawy z dnia 18 grudnia 1998 r. o pracownikach sądów i prokuratury (Dz.U.2018.577 j.t.) oraz rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 stycznia 2008 r. w sprawie szczegółowego trybu i sposobu  przeprowadzania  konkursów na staż urzędniczy w sądzie i prokuraturze (Dz.U.2014.400 j.t.) ogłasza nabór - w drodze konkursu - na staż urzędniczy, na stanowisko Informatyka w Sądzie Rejonowym w Iławie, przy ul. Mikołaja Kopernika 4B. Przewidywany rodzaj zatrudnienia – zatrudnienie w pełnym wymiarze czasu pracy.

 

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 1. monitorowanie i zapewnienie ciągłości i sprawnego działania systemu informatycznego, sieci komputerowej oraz sprzętu komputerowego w Sądzie Rejonowym w Iławie,
 2. administrowanie oprogramowaniem systemów serwerowych, w stopniu umożliwiającym zachowanie bezpieczeństwa danych przed nieupoważnionym dostępem,
 3. administrowanie systemami baz danych,
 4. nadzorowanie działania sieci LAN i WAN,
 5. wdrażanie nowych rozwiązań teleinformatycznych,
 6. instalowanie i konfigurowanie sprzętu, systemów i aplikacji,
 7. wykonywanie okresowych przeglądów i konserwacji zgodnie z odrębnymi procedurami, sprzętu IT, systemów informatycznych i aplikacji,
 8. opracowywanie dokumentacji technicznej systemu teleinformatycznego
  i dokumentacji dotyczącej zarządzania systemem teleinformatycznym,
 9. zarządzanie stosowanymi w systemach informatycznych środkami uwierzytelniania,
  w tym rejestrowania i wyrejestrowania użytkowników oraz dokonywanie zmian uprawnień na podstawie wniosków przygotowanych przez osobę uprawnioną,
 10. tworzenie kopii bezpieczeństwa danych, nadzór nad archiwizacją zasobów,
 11. nadzór nad prawidłowością wykorzystania sprzętu komputerowego oraz oprogramowania przez pracowników,
 12. współudział w opracowywaniu planów oraz ustalaniu sposobów i terminów realizacji wyznaczonych zadań na swoim odcinku pracy,
 13. wnioskowanie o dokonanie zmian w systemie informatycznym,
 14. wnioskowanie o zakup sprzętu informatycznego oraz oprogramowania,
 15. uczestniczenie w naradach organizowanych w zakładzie pracy, dotyczących tematów powiązanych z informatyką.

 

Wymagania niezbędne:

 1. pełna zdolność do czynności prawnych,
 2. nieposzlakowana opinia,
 3. brak karalności za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe,
 4. brak prowadzonego postępowania o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,
 5. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie,
 6. wykształcenie wyższe, co najmniej pierwszego stopnia, na kierunku związanym
  z kształceniem w zakresie informatyki.

 

Wymagania dodatkowe:

 1. umiejętność pracy w zespole,
 2. umiejętność analitycznego myślenia,
 3. systematyczność oraz umiejętność samodzielnej pracy,
 4. kreatywność,
 5. komunikatywność,
 6. odporność na stres,
 7. wysoka kultura osobista,
 8. wiedza ogólna w zakresie przepisów, a w szczególności:
 • Ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz.U.2019.52 j.t. ze zm.).


Wymagane dokumenty i oświadczenia:

1.  podanie o przyjęcie do pracy adresowane do Dyrektora Sądu Rejonowego w Iławie i CV (na adres: Sąd Rejonowy w Iławie, ul. Mikołaja Kopernika 4B, 14-200 Iława) z podaniem oznaczenia konkursu i stanowiska, na które kandydat aplikuje wraz z Oświadczeniem o zapoznaniu się z treścią klauzuli informacyjnej dla kandydatów do pracy w Sądzie Rejonowym w Iławie (plik do pobrania), Oświadczeniem o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu przeprowadzenia konkursu (plik do pobrania) oraz Oświadczeniem o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu wpisania na rezerwową listę kandydatów (plik do pobrania).

2.  kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie,

3. oświadczenie kandydata o stanie zdrowia pozwalającym na zatrudnienie,

4.  oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych (plik do pobrania),

5. oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe (plik do pobrania),

6. oświadczenie kandydata, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie
o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe (plik do pobrania),

 

Uczestnik konkursu sporządza wykaz złożonych dokumentów, w którym wymienia w punktach nazwy wszystkich dokumentów i załącza go jako pierwszą stronę.

Dokumenty te winny być trwale z sobą połączone, ponumerowane, ułożone w kolejności wymienionej w ogłoszeniu, w zamkniętej kopercie z zamieszczoną: sygnaturą konkursu (Adm-1100-2/19), adresem kandydata i adresem Sądu.


Konkurs składa się z trzech etapów:

1. etapu pierwszego - selekcji wstępnej zgłoszeń kandydatów pod kątem spełnienia wymogów formalnych przystąpienia do konkursu,

2. etapu drugiego - polegającego na praktycznym sprawdzeniu umiejętności,

3. etapu trzeciego - rozmowy kwalifikacyjnej.

Lista osób zakwalifikowanych do drugiego etapu konkursu oraz termin i miejsce jego przeprowadzenia zostaną ogłoszone na stronie internetowej Sądu Rejonowego w Iławie -www.ilawa.sr.gov.pl oraz umieszczone na tablicy ogłoszeń Sądu Rejonowego w Iławie.

 

Termin i miejsce składania dokumentów:

Dokumenty należy składać do dnia 24 czerwca 2019 roku w Biurze Podawczym  Sądu Rejonowego w Iławie, 14-200 Iława, ul. Mikołaja Kopernika 4B, segment A, bądź drogą pocztową w zamkniętej kopercie, z podaniem sygnatury konkursu (Adm-1100-2/19).
W przypadku nadania dokumentów drogą pocztową za datę ich złożenia uważa się datę stempla pocztowego. Ogłoszenie o konkursie zostanie umieszczone na tablicy ogłoszeń w gmachu Sądu Rejonowego w Iławie,  na stronie internetowej Sądu Rejonowego w Iławie – www.ilawa.sr.gov.pl oraz w Powiatowym Urzędzie Pracy w Iławie.

Zgłoszenia złożone po terminie lub niekompletne zostaną odrzucone.

 

 

 

 

 

Dyrektor Sądu Rejonowego

w Iławie

Anna Katarzyna Stasiak

Rejestr zmian dla: Adm-1100-2/19 OGŁOSZENIE O KONKURSIE NA STAŻ URZĘDNICZY W SĄDZIE REJONOWYM W IŁAWIE NA STANOWISKO INFORMATYKA

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Iławie
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Norbert Paweł Engler
Dokument z dnia:
2019-06-10
Publikacja w dniu:
2019-06-10
Opis zmiany:
Dodanie pliku Klauzula informacyjnaoraz pliku oswiadczenia
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Iławie
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Norbert Paweł Engler
Dokument z dnia:
2019-06-10
Publikacja w dniu:
2019-06-10
Opis zmiany:
Dodanie ogłoszenia o konkursie