Adm. 1100-1/19 OGŁOSZENIE O KONKURSIE NA STANOWISKO STAŻYSTY W WYDZIALE ORZECZNICZYM

Iława, dnia 05 czerwca 2019 r.


Sąd Rejonowy w Iławie

ul. Mikołaja Kopernika 4B

14-200 Iława

 

Adm-1100-1/19

 

OGŁOSZENIE O KONKURSIE

NA STANOWISKO STAŻYSTY W WYDZIALE ORZECZNICZYM

W SĄDZIE REJONOWYM W IŁAWIE

(umowa o pracę na czas określony na zastępstwo urzędnika w okresie jego usprawiedliwionej nieobecności w pracy)

(oznaczenie konkursu Adm. 1100-1/19)

 

 

                Dyrektor Sądu Rejonowego w Iławie na podstawie art. 3 b ustawy z dnia 18 grudnia 1998 r. o pracownikach sądów i prokuratury (Dz.U.2018.577 j.t.) oraz rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 stycznia 2008 r. w sprawie szczegółowego trybu
i sposobu  przeprowadzania  konkursów na staż urzędniczy w sądzie i prokuraturze (Dz.U.2014.400 j.t.) ogłasza nabór - w drodze konkursu - na jedno stanowisko stażysty w wydziale orzeczniczym w Sądzie Rejonowym w Iławie, przy ul. Mikołaja Kopernika 4B. Przewidywany rodzaj zatrudnienia – zatrudnienie w pełnym wymiarze czasu pracy.

Konkurs otwarty jest również dla osób z orzeczonym stopniem niepełnosprawności.

 

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

-  protokołowanie na rozprawach i posiedzeniach, wykonywanie zarządzeń,

-  sporządzanie wezwań i zawiadomień, wysyłanie korespondencji,

-  wykonywanie czynności kancelaryjnych, prac administracyjno - biurowych,

-  wykonywanie czynności związanych z prowadzeniem akt sądowych,

-  inne czynności zlecone przez kierownika sekretariatu wydziału,

-  redagowanie pism.

 

Wymagania niezbędne:

 1. pełna zdolność do czynności prawnych,
 2. nieposzlakowana opinia,
 3. brak karalności za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe,
 4. brak prowadzonego postępowania o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,
 5. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie,
 6. wykształcenie średnie oraz zdany egzamin maturalny,
 7. dobra znajomość techniki pracy biurowej oraz obsługi komputera (środowisko Windows, pakiet biurowy MS Office), w tym umiejętność biegłego pisania.

 

Wymagania dodatkowe:

 1. umiejętność pracy w zespole,
 2. umiejętność analitycznego myślenia,
 3. systematyczności oraz umiejętność samodzielnej pracy,
 4. kreatywność,
 5. komunikatywność,
 6. odporność na stres,
 7. wysoka kultura osobista,
 8. wiedza ogólna w zakresie przepisów, a w szczególności:
 • Ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz.U.2019.52 j.t. ze zm.),
 • Ustawy z dnia 18 grudnia 1998 r. o pracownikach sądów i prokuratury (Dz.U.2018.577 j.t.),
 • Zarządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 grudnia 2003 roku w sprawie organizacji i zakresu działania sekretariatów sądowych oraz innych działów administracji sądowej (Dz.Urz.MS.2003.5.22 ze zm.),
 • Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 grudnia 2015 roku - Regulamin urzędowania sądów powszechnych (Dz.U.2015.2316 ze zm.).

 


Wymagane dokumenty i oświadczenia:

1.  podanie o przyjęcie do pracy adresowane do Dyrektora Sądu Rejonowego w Iławie i CV (na adres: Sąd Rejonowy w Iławie, ul. Mikołaja Kopernika 4B, 14-200 Iława) z podaniem oznaczenia konkursu i stanowiska, na które kandydat aplikuje wraz z Oświadczeniem o zapoznaniu się z treścią klauzuli informacyjnej dla kandydatów do pracy w Sądzie Rejonowym w Iławie (plik do pobrania), Oświadczeniem o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu przeprowadzenia konkursu (plik do pobrania) oraz Oświadczeniem o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu wpisania na rezerwową listę kandydatów (plik do pobrania).

2.  kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie,

3. oświadczenie kandydata o stanie zdrowia pozwalającym na zatrudnienie,

4.  oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych (plik do pobrania),

5. oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe (plik do pobrania),

6. oświadczenie kandydata, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie
o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe (plik do pobrania),

7. kserokopię orzeczenia o niepełnosprawności, dla osób z orzeczonym stopniem niepełnosprawności.

 

Uczestnik konkursu sporządza wykaz złożonych dokumentów, w którym wymienia w punktach nazwy wszystkich dokumentów i załącza go jako pierwszą stronę.

Dokumenty te winny być trwale z sobą połączone, ponumerowane, ułożone w kolejności wymienionej w ogłoszeniu, w zamkniętej kopercie z zamieszczoną: sygnaturą konkursu (Adm-1100-1/19), adresem kandydata i adresem Sądu.


Konkurs składa się z trzech etapów:

1. etapu pierwszego - selekcji wstępnej zgłoszeń kandydatów pod kątem spełnienia wymogów formalnych przystąpienia do konkursu,

2. etapu drugiego - polegającego na praktycznym sprawdzeniu umiejętności,

3. etapu trzeciego - rozmowy kwalifikacyjnej.

Lista osób zakwalifikowanych do drugiego etapu konkursu oraz termin i miejsce jego przeprowadzenia zostaną ogłoszone na stronie internetowej Sądu Rejonowego w Iławie -www.ilawa.sr.gov.pl oraz umieszczone na tablicy ogłoszeń Sądu Rejonowego w Iławie.

 

Termin i miejsce składania dokumentów:

Dokumenty należy składać do dnia 20 czerwca 2019 roku w Biurze Podawczym  Sądu Rejonowego w Iławie, 14-200 Iława, ul. Mikołaja Kopernika 4B, segment A, bądź drogą pocztową w zamkniętej kopercie, z podaniem sygnatury konkursu (Adm-1100-1/19).
W przypadku nadania dokumentów drogą pocztową za datę ich złożenia uważa się datę stempla pocztowego. Ogłoszenie o konkursie zostanie umieszczone na tablicy ogłoszeń w gmachu Sądu Rejonowego w Iławie,  na stronie internetowej Sądu Rejonowego
w Iławie – www.ilawa.sr.gov.pl oraz w Powiatowym Urzędzie Pracy w Iławie.

Zgłoszenia złożone po terminie lub niekompletne zostaną odrzucone.

 

 

 

                                                                                               Dyrektor Sądu Rejonowego

                                                                                                             w Iławie

                                                                                                   Anna Katarzyna Stasiak

Rejestr zmian dla: Adm. 1100-1/19 OGŁOSZENIE O KONKURSIE NA STANOWISKO STAŻYSTY W WYDZIALE ORZECZNICZYM

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Iławie
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Norbert Paweł Engler
Dokument z dnia:
2019-06-05
Publikacja w dniu:
2019-06-05
Opis zmiany:
Dodanie pliku Klauzula informacujna
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Iławie
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Norbert Paweł Engler
Dokument z dnia:
2019-06-05
Publikacja w dniu:
2019-06-05
Opis zmiany:
Dodanie pliku oświadczenia
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Iławie
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Norbert Paweł Engler
Dokument z dnia:
2019-06-05
Publikacja w dniu:
2019-06-05
Opis zmiany:
Dodanie ogłoszenia o konkursie